Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ

در دفاع از رفیق "پولاد"

مرگ به مرتدانی که خط انقلابی صدر اکرم یاری را به بازی گرفته اند!

همانگونه که رفقای تشکیلات مائوئیست های افغانستان نیز به درستی گفته اند، از سال 2001 میلادی بدینسو، جنبش دموکراتیک نوین کشور بیشتر پولاریزه شده است، و اینک، بهترین و مصمم ترین بخش نیرو های مترقی، یعنی مارکسیست-لنینیست-مائوئیست های افغانستان، در همسویی اصولی و ائتلاف رزمنده، در برابر رویزیونیسم، اپورتونیسم و ارتداد موضع گرفته، و به دفاع از خط انقلاب افغانستان که در اندیشه ی راهنمای صدر اکرم یاری تجسد یافته است، برخاسته اند. دفاع از خط سرخ صدر اکرم یاری، شاه کلید پیشبرد مبارزه ی انقلابی و یگانه مسیری است که به سوی راه اندازی جنگ خلق، میرود. بنابر آن، دفاع از این خط، دفاع از تطبیق خلاق حقیقت عام مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم در واقعیت مشخص جامعه ی ما میباشد. از آنجایی که اپورتونیست ها و مرتدان، جز زبان دشنام و فحش از منطقی برخوردار نمی باشند و نمی توان نزدشان سراغ ایدئولوژی علمی پرولتاریا را گرفت، لهذا، بدیهی است که از این مرتدان جز جاسوسی و سرسپرده گی به امپریالیسم نمی توان چشم داشت. از همین رو است که اینان، چه به گونه ی انفرادی و چه به شکل "جمعی" در برابر مارکسیست-لنینیست-مائوئیست های کشور قد علم کرده اند. این مرتدان میخواهند با خون شهید مجید کلکانی بازی کنند. شهید مجید کلکانی افتخار جنبش انقلابی ضد سوسیال-امپریالیستی کشور و شهید سترگ مقاومت ملی-مردمی و انقلابی ما در برابر متجاوزان سوسیال-امپریالیست روس و رژیم پوشالی وابسته به آن، بود. با اینهمه، معیار و محک راستین مائوئیست ها، جنگ ممتد خلق است، و با این معیار است که ما خط شهید مجید را به نقد گرفته ایم. حال، دلقکی چند و اپورتونیستی معدود، می آیند و در لاک "دفاع" دروغین از شهیدان جانباخته جنبش مقاومت ضد سوسیال-امپریالیستی کشور، به خون آن شهیدان توهین روا میدارند. سکوت ننگبار این مرتدان در برابر امپریالیسم و ارتجاع طی سه دهه ی اخیر ، و افشاگری های خاینانه ی اخیر شان، نشاندهنده ی آنست که این مرتدان نه تنها علاقه یی و میانه یی با خط انقلابی شهید مجید کلکانی ندارند بلکه همانند "سمندر" ها، "واصف باختری ها" و "اعظم داد فر ها" کاسه لیسان ارتداد و نماینده گان خیانت به مادر-وطن اند، چه رسد به اینکه اینان را با مارکسیسم-لنینیسم-اندیشه ی مائوتسه دون سر و کاری باشد!

در سلسله ی خیانت ورزی های خویش به مادر-وطن و جنبش انقلابی کشور، این دلقکان، به کارگزاران پر و پاقرصکوانتل پرو و مککارتیسم مبدل شده اند. در این اواخر، دلقکی نگون مایه به نام میرویسودانمحمودی که داغ ننگ سرسپرده گی به این قلاشان مرتد را بر جبین دارد، به افشای هویت مائوئیست های کشور دست یازیده است. وی نخست هویت یک تن از رهبران گرانمایه ی جنبش مائوئیستی کشور را در پیشگاه ی امپریالیسم خونخوار افشا نموده، و اینک میخواهد که رفیق گرانمایه و نستوه، آقای "پولاد" را نیز آماج حملات کثیف کوانتلپرویی خویش قرار دهد و با این افشاگری ها، استخوانی از امپریالیسم جهانی بدست آورد.

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) اعلام میدارد که دفاع از رفیق "پولاد" و مبارزه در برابر مرتدانی که این رفیق گرامی را تهدید نموده اند، رسالت تاریخی همه ی مائوئیست های کشور است. از همین رو است که ما تا پای جان، در دفاع از رفیق خویش و در برابر توله های امپریالیسم ایستاده ایم.

همانگونه که صدر چارومزومدار خط گذار مائوئیسم در هندوستان به درستی میگفت، باید در دفاع از رفقای مارکسیست خویش تا پای جان بایستیم و در صورتی که لازم افتد، در این راستا، از وسایل فوق العاده با اتوریته استفاده کنیم. این سخن صدر چارومزومدار را که تایید و تاکیدی بر تاکتیک لنین کبیر در چنین مواردی است، باید به جدیتی تام برگرفت و در صورتی که نیاز افتد، در عمل پیاده نمود. ما همبسته گی ایدئولوژیک و رفیقانه ی خویش را با رفیق پولاد و سایر رفقایی که در برابر اپورتونیست های مرتد مواضع اصولی اتخاذ نموده اند، اعلام داشته و مبارزه ی کنونی را تا حد توان گسترش و شدت می بخشیم. رهبران خردمند پرولتاریای بین المللی ( لنین و استالین) به درستی گفته اند که بدون مبارزه با اپورتونیسم، مبارزه با امپریالیسم ممکن نیست. روی این ملحوظ، ما در همبسته گی اصولی با سایر نیرو ها و تشکلات مارکسیست-لنینیست-مائوئیست کشور حول این موضوع اساسی، قرار گرفته ایم و با نثار "مرده باد مرتدان" به مرتدان هشدار میدهیم که: اینک که خویشتن را آماج حملات بی امان گردان رزمنده پرولتری کشور قرار داده اند ،منتظر عواقب آن نیز باشند. دست ازافشاگری بیشتربردارند، والا، همانگونه که قبلاازبزرگان مارکسیسم بین الملل نقل کردیم،اصول برای مامی آموزدکه در برابر وجدان باخته گانی که به افشای مارکسیست هامیپردازند، بایددست به دامان وسایل فوق العاده بااتوریته درعرصه ی مبارزاتی شد.

زنده باد رفیق "پولاد" و مواضع اصولی وی

مرگ به مرتدانی که به عوامل کثیف کوانتل پرو مبدل شده اند!

در دفاع از اصول، مسلح با شیوه های انقلابی و وسایل فوق العاده با اتوریته!

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)

21 اپریل 2013