Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ
اول ماه می رابه روزتعهد به مبارزه ونبرد برای جهان بدون طبقات مبدل سازیم!

اول ماه می رابه روزتعهد به مبارزه ونبرد برای جهان بدون طبقات مبدل سازیم!

اول ماه می امسال رابرای دوازدهمین باردرشرایط تحت اشغال استعمارچیان امپریالیست تجلیل میکنیم. همین 3 روزپیش بودکه سربازان اشغالگردرولسوالی چپرهارولایت ننگرهارباگشودن آتش بطوربی پروا برروی مردم ملکی چهاردهقان وشبان بی دفاع ویک طفل ومادررابطوروحشیانه بقتل رسانیدند. اشغالگران استعمارچی باتوحش وبربریت بی مثال نتنهابرمردم بیدفاع مااززمین وآسمان آتش میبارند، بلکه باتمام اهم شان میکوشندتاهرچه زودتراسنادمعامله برروی ثروت های زیرزمینی و ذخایرانرژی افغانستان رابادولت پوشالی امضاکرده واینکشوررابرای ده هاسال آینده دراسارت این معاملات نگه دارند.هنوزامپریالیست هابقدر کافی درافغانستان وجوددارند ولیکن مزدوران جهادی شان وتسلیم طلبان میهنفروش باسناچ های دالروبندل های چک افغانستان رابسوی قصرهای مرمرین شان درقزاقستان،قرغیزستان، ترکیه، ایران، امارات متحده، ماکاو،تایوان وهونکنکنک ترک میکنند. نورچشمی های شان ازهمین حالابه فراگرفتن زبان های خارجی دست زده اندتادرکشورجدیدشان دچار مشکلات نشوند. واین درحالیست که خلق ستم دیده کشوراطفال شانراازخانه تامکتب وازمکتب تاخانه با صدنوع دلهره تعقیب میکنندتاعوامل اختطاف گراین رهزنان آنهارانربایند. برخی هازمین راسخت و آسمان رادوردیده داروندارشانرامیفروشندوپول آنرابافرزندش بدست قاچاقبرسپرده وبه اروپا واسترالیا روان میکنند. صرفنظرازاینکه وقتی این اطفال به اروپاواسترالیامیرسندچه به روزگارشان می آید وچسان دراردوگاه هابه گلهای پژمرده وبیروح مبدل شده ودچارده هانوع تکلیف روانی میگردند، بسیاری شان شانس عبورازدریاهاراپیدانمیکنندوداغ شان رابرای همیشه بردل پدرمادرواقارب شان می گذارند. خشکسالی،ویرانی کامل محیط زیست،پائین رفتن سطح اکوافیروخشکی آب کاریزهاوقنات ها، برهم خوردن مصیبت بارتوازن وتعادل ایکولوژیک درسراسرکشوراقتصادروستائی رانابودوموجب گسترش حاشیه نشینی واوربنایزیسیون(شهرنشینی گرائی)گردیده است."تمرکزمصرف کننده" درحوالی شهرها که ازاینطریق به وجودآمده به قدرت وتوانائی مالی بورژوازی کمپرادورمیهنفروش می افزاید.این اوضاع درکل فضائی راایجادکرده که جنایتکاران طالبی وجهادی ازآن تغذیه میکنند.

خلق افغانستان وابستگان اتحادشوروی راتجربه کردندوباپرداخت خون صدهاهزار دلبندان شان خود راازچنگال آن جنایتکاران میهنفروش وارباب ویرانگرشان رهاساختند،امافقدان هژمونی طبقه کارگر برجنبش ملی موجب گردیدکه گرگ هاازدربیرون روندوکفتارهااز دریچه داخل شوند.کفتارهای امپریالیست ولاشخوارهای اسلامی نتنهامانندعوامل اتحادشوروی برای سرکوب خلق وربودن آخرین لقمه نان آنهاآمده اند، بلکه آمده اندتاآخرین امکانات زندگی، آخرین منفذنفس کشیدن وآخرین دریچه باز بسوی آزادی رانیزباقراردادهای غارتگرانه، اعمال قوانین ستمگرانه وتحمیل سلطه سیاه ارتجاع زیر نام دموکراسی ازآنهابربایند. راه بیرون رفت خلق کبیرماتنهاوتنهاجنگ خلق تحت رهبری حزب پرولتاریامیباشد. انکاراین راه بیرون رفت وعدول ازآن دراندیشه وعمل درتاریخ کشورماوسایرمماک گیتی نشان داده است که هیچ فرجامی جزتسلیم طلبی، تسلیم شدن وخیانت ملی ندارد.آنهائیکه درنیمه اول دهه پنجاه شمسی درحالیکه واژه های "ملی- دموکراتیک"رابدون رعایت پیششرط بلامنازع هژمونی پرولتاریادرکناریکدیگرمیچیدند،زمانی سرازخواب برداشتندکه راه"پیموده ناشده"شان به کعبه جاسوسی برای سوسیال- امپریالیزم شوروی وخادخلق وپرچم خاتمه یافته وخودهیچ چیزدیگرجزمزه تلخ افتضاح خیانت ملی وخیانت به پرولتاریارامزمزه نمیکنند.

آنهائیکه کوشیدندازراه سجده زدن به درگاه اشراف فئودال دروجود"اتحادسه گانه"وظاهرشاه به اهداف دستوری باداران شان دست یابندجزآنکه نیشخندتلخ تاریخ ونفرین تمام نسل های انقلابی این سرزمین رابدرقه راه شان کرده باشند، دیگربه هیچ جائی نرسیدند. اکنون بقیه السیف هردوگروه میکوشند شرمندگی تاریخی وافتضاح ننگین اسلاف شان رابافحش وناسزابه منقدین شان استتارکنند.

مائویست های افغانستان بمثابه عضوی از دسته رهبری طبقه کارگرجهان معتقدندکه:

- رنجهای بیکران خلق شریف چین راکه تحت دیکتاتوری بورژوازی بزرگ چین به چنان روزگارسیه نشسته اندکه مجبوراندبرای نجات ازگرسنگی ومرگ باسرمایدارسندبردگی امضاکنند،جزانقلاب پرولتری وسرنگونی رژیم رویزیونیستهای چینی وخاتمه دادن بسلطه امپریالیزم دیگرهیچ مرهمی درمان نمیتواند.

- مردم شریف فلیپین، تایلندواندونیزیاراکه غارتگری واستثمارامپریالیزم وشرکای کمپرادورشان آنهارامجبورساخته اندتااطفال شان رابه تن فروشی وادارند، جزانقلاب تحت رهبری طبقه کارگرهیچ چیزدیگرنجات نخواهند داد.

- خلق کبیرهندوتوده های فریب داده شده نیپال رافقط مشی جنگ خلق مائووگسستن زنجیرهابه واسطه زورانقلابی میتواندرهائی بخشدوبه سوسیالیزم برساند.

- گردنفرازی وشرافت خلق مظلوم اروپای شرقی وروسیه راکه نظام سرمایداری آنهارابه عظیم ترین ذخایرصدورفاحشه بازارهای لندن، نیویارک، امستردام وپاریس مبدل ساخته، فقط انقلاب طبقه کارگرمیتواند به آنهابرگرداند.

- زحمتکشان ایتالیاراکه بحران این نظام هرروزعده ای ازآنهاراتاحدانتحاروعبورازخط قرمز حیات میکشاند، جزانقلاب این طبقه هیچ انقلاب دیگرنجات نخواهد داد.

- زندگی برای عده کثیری ازخلق کبیراسپانیاباگذشت هرروز بازهم مشکل ترمیشود، کرایه خانه، نرخ آب وبهای برق هرروزآنهارابه طلب مرگ ازآسمان وامیدارد. فقط انقلاب طبقه کارگراست که میتواندآنهارانجات دهدنه دعاوزاری ایکه آنهاهرروزجهت رفع بحران درگنبدکلیسا انجام میدهند.

- پرتگال ویونان دروضع بدترازپیش قراردارند.سرمایداران حتی نیروی کارگررادرقبال لقمه نان بخورونمیرهم نمی خرند. دراینحال احزاب بورژوازی تحت نام"کمونیزم"وحتی مائوتسه دون اندیشه واستفاده ازادبیات "سرخ" برآتش انقلاب طلبی وعصیان دشمن سوز آنهاآب سردمیریزند. وباوعظ شعارهائیکه بحال سفره تهی کارگران هیچ نفعی ندارند مانند "صلح وآرامش"،"رعایت اخلاق وآداب متمدنانه !"و "حراست ازمدنیت پیشرفته تاریخی!" ارتجاع رادرحفظ شرایط کنونی بحران زده وغیرقابل مرمت کمک میکند.

- اروپای شمالی یعنی کانون بحران زاومرکزصدوربحران اروپا،خلق دربنداین منطقه را در زنجیرریاضت های مرتاضانه کشانیده ودراقصی نقاط کشورهای استعماری-امپریالیستی خلق شانراچنان به روزگارسیاه نشانده که خانواده های کارگران بی کارراباتاسیس مراکز توذیع موادغذائی زنده نگه میدارند.

- امریکای جنوبی ومرکزی دروضع خیلی بدی بسرمیبرند. درعین اینکه قیل وقال احزاب بورژوازی آنهابلنداست که"دراینجااوضاع بدنیست"، وضعیت آنهاآرامش قبل ازطوفان مشابه اند.

- استرالیاکاناداواضلاع متحده درظاهرماننداروپای شمالی آرام وباثبات بنظرمیرسندولی بحران مرگ زائیکه تمام جهان سرمایداری رادربرگرفته دراین کشورهاعمق وگستره وحشت انگیزی دارد. کشتی حیات انگلی وپارازیتی آنهااگرچندبادبان های اتمی داردولی طوفان خشم طبقه کارگرسرانجام این بادبان هاراازهم خواهند درید.

راه نجات بشریت وحیات برروی کره زمین دردست توانای طبقه کارگروخلقهای کبیرجهان است. زیرا فقط این طبقه است که جزرهائی همه کس وهمه چیزبرای همیشه ازاسارت سرمایداری خودش نیزاسیرباقی میماند.طوفان دشمن سوزاین طبقه ومتحدینش رادرراه نابودی کامل نظام حاکم سرمایداری دروجودجنگ خلق تحت رهبری حزب کمونیست سمت سوبدهیم.

زنده باد مارکسیزم لنینیزم- مائویزم!

به پیش درراه تاسیس حزب کمونیست انقلابی افغانستان!

واژگون باد امپریالیزم!

ننگ ونفرین تاریخ باد برتسلیم طلبان !

نابودبادباندهای جنایتکارجهادی وآدمکشان طالبی

مائویست های افغانستان

1 می 2013مطابق 11 ثور 1392