Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ

 

اطلاعیه

مادست اندرکاران وب سایت ملی- دموکراتیک 3 عقرب اعلام میداریم که به لحاظ اوضاع جدیدی که ما دچارآن هستیم امکان ادامه دادن فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی ما بصورت گذشته دیگرممکن و میسر نیست. شرایط جدیدوبخصوص شرایط بحران اقتصادی موجب گردیده تارفقای ما به هرگوشه وکناردنیا پراگنده شوند. این امرامکان ادامه کاری تبلیغاتی را بصورت گذشته ازما میگیردوما مجبوریم وب سایت ملی دموکراتیک 3عقرب رابعدازاول ماه اپریل 2014ببندیم.

رفقای ماکمافی السابق به مبارزات شان درصفوف مائویست های افغانستان ادامه خواهند داد وبستن وب سایت 3 عقرب عقب نشینی ای است که مابالاجباربایدانجام بدهیم. این عقب نشینی به هیچ صورتی به معنی دست کشیدن ماازمبارزه انقلابی نیست وما دروجودائتلاف انقلابی مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی افغانستان همچنان فعال باقی خواهیم ماند. نوشته ها ، اعلامیه ها واطلاعیه های ما ازطریق وب سایت های"شورش"،"پیام آزادی" و"وب سایت سازمان کارگران افغانستنان م.ل.م" نشر خواهند شد.

خوانندگان گرامی ایکه خواهان کاپی اسنادکمیته تحقیق تسلیم طلبی "ساما" وسایرنوشته های این وب سایت هستندتا اول ماه اپریل وقت دارندتا اینکارراانجام بدهند. بعدازاول اپریل این سنادبطور کامل ازوب سایت برداشته میشوند ووب سایت نیز درماه اپریل 2014 کاملامسدود خواهد شد.

زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم

پیروزباد جنگ رهائی بخش طبقه ما درهند

به پیش بسوی تاسیس حزب کمونیست افغانستان

24 اپریل 2014-03-25

دست اندرکاران وب سایت ملی- دموکراتیک 3 عقرب