Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
استاد محترم آقای مومنی صحتمند وشادکام باشید،

استاد محترم صحتمند وشادکام باشید،

 

نامه وشعرزیبای تان"مرغ صحرائی"رادریافت نمودیم . بدلیل رعایت اصول نشراتی ما نامه تان را که عنوانی محترم محمدشاه فرهود نویسنده "جنایات حزبی" نوشته شده است نمیتوانیم نشرکنیم زیرادرمورد یکنفر نوشته شده است. اما شعرتان را بدلیل آنکه مخاطبش یکفرد نیست چاپ میکنیم.

 

امیدواریم از ما دلخور نشوید.

 

خاوری مونشن آلمان