Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
ؤفقا ودوستان عزیز سلام،

رفقا ودوستان عزیز سلام،

 

من یکی ازخوانندگان وب سایت "شورش"میباشم. چندسوالی داشتم که میخواستم ازشما بپرسم،

1-   ازچندوقت به اینطرف شماوب سایت های" شعله جاوید"،"سربداران"،" حزب کمونیست انقلابی امریکا" و"حزب کارایران( طوفان)" رااز لیست پیوندهای وب سایت شورش حذف کرده اید، دلیل آن چیست؟

2-   ازچندی بدینسو"سازمان انقلابی افغانستان"نوشته هایش رادروب سایت"شورش"نه بلکه دروب سایت"افغانستان آزاد" نشرمیکند. تاجائی که من بیاد دارم، محترم سیدحسین موسوی کسی هست که اول به روس ها تسلیم شده بود ومسئولیت ارتباطی سامائی هارادرداخل"خاد"و"قشله های نظامی"پرچمی ها برعهده داشت. اوبعدا زمانی که معلوم شده بودچین بسوی سرمایداری به سرعت حرکت میکند، به حیث یکی ازاعضای مهم سامابه چین رفت. همین حالا هم این وب سایت همان حرف هائی رادوباره نشرمیکند که یکبار رسانه های امپریالیستی نشر کرده اند. آیا این وب سایت جای نشر مقاله های انقلابی هست؟ علاوتاً درین اواخراین سازمان نوشته رابنام"افغانسان به کجامیرود" به ایمیل آدرس بسیاری ازهموطنان ما بخصوص وبلاگرها فرستاده است. آیا شما این نوشته را دیده اید؟ نظرشما درباره آن چه میباشد؟

3-   این سازمان درنوشته هایش خودرا م. ل. مائوتسه د ون اندیشه ميداند و هیچ وقت خود را مائویست نخوانده است. آيااین سازمان مائويست است؟ اگر جواب شما مثبت باشد، پس چرابا آنان مذاکره نمیکنیدو باهم دریک جبهه و یادریک سازمان متحد نمیشوید؟

 

من اين سوالات را ازروي کنجکاوی همیشه از خود میپرسم، از اينکه خودم را قانع نتوانستم، مجبورآاین سوالات را خدمت شما مطرح نمودم. اميد وارم سوالات مرا جواب بدهید. جواب به این سوالات از این لحاظ مهم میباشد که ما خوانندگان ميتوانیم درک کنیم که شما با این سازمان چقدراختلاف ایدیولوژیک سیاسی دارید.

 درضمن میخواهم از شما و همينطورسازمان پیکار برای نجات افغانستان و همینطور رفقای بابا باهم کار نمیکنید و چرا درراه کاهش اختلافات خود و نزدیک شدن و بالاخره متحدشدن سازمان مائويستی داخل و خارج کشور اقدام نمیکنید؟ آیا شما درصدد چنین کاری میباشید؟ میشود ما خوانندگان را در جریان قراردهید؟

خیلی متشکرم

دست شما را ميفشارم ، موفق باشید.

 حمیدجمالی

 

 

 

 

رفیق حمید جمالی،

درود های متقابل مانثارتان باد. باعرض معذرت که نتوانستیم زودتربه نامه تان پاسخ تهیه کنیم. مشکلات زیادی که باآن دست وگریبان میباشیم مانع بود. مضاف براین، نامه شما در یک مورد متوجه ما بود که از نظر ما قضا شدنی حساب نمیشد. درموارد دیگر؛ مافقط میتوانستیم دریچه یی برافکارومعیارهای دیدگاهی ما برای شما باز کنیم که این مسئله با تهیه پاسخ فرق میکند.

 

1-      میپرسیدکه چراماپیوندهای الکترونی وب سایت هایی راکه نام می بریدازصفحه الکترونی مابرداشته ایم؟

رفیق عزیز

ماازهمان روزاول،صفحاتی راکه شمانام میبرید، پیونددادیم ورسم چنین است که وقتی شمایک تشکل راپیوند می دهید، آن تشکل نیزعین کاررامیکند. اماآنها درمدت یکسال وهشت ماه صفحه الکترونی مائویست های افغانستان را پیوندندادند. سرانجام مانیزپیوندآنهاراحذف کردیم.وب سایت هائیکه"شورش"راپیوندداده انددر"شورش"نیزپیوند خورده اند. درآینده نیزاگریکی ازآنها"شورش"راپیوندبدهند،"شورش"آنراپیوندخواهد داد.

2-   شمامسئله نشرمقالات سازمان انقلابی افغانستان رابجای آنکه ازخوداین سازمان بپرسید،ازمامیپرسیدوما فکرمیکنیم ما بهیچوجه قادرنیستیم که به سوالات شماپاسخ درست بدهیم. زیراانگیزه هائیکه باعث شده تااین سازمان نوشته هایش رادروب سایتی نشرکندکه پشت سرآن افرادی قراردارندکه شماشخصیت سیاسی اورادربالا شرح میدهید،فقط رهبران این سازمان میدانندنه ما. مافقط میتوانیم بگوئیم که افراددرانتخاب آرا،اعتقادات، موضعگیری سیاسی ,رفاقت هاوهمراهی های سیاسی وسرانجام تریبون تبلیغاتی شان آزاداند. همین آزادی انتخاب است که بسااوقات فرزندان زحمتکشان رابه سخنگویان دشمنان طبقاتی شان مبدل میسازند. اماانقلابی آگاه میداندکه درعصرامپریالیزم وانقلاب پرولتری،تمام ارگانهای جامعه به دوبخش متخاصم وآشتی ناپذیرتقسیم گردیده--خلقهای جهان وامپریالیزم. گفته مائورابیادتان بیاورم که میگفت آنانیکه درکنارخلقهای جهان می ایستندوعلیه امپریالیزم، بروژوازی کمپرادوروفئودالیزم ازموضع پرولتاریامبارزه میکنند،انقلابی اند.آنانیکه نمیکنندانقلابی نیستند.مافکرمی کنیم که نویسندگان وروشنفکران افغانستان چه انقلابی وچه غیرانقلابی این انتخاب راانجام داده اند.نویسنده های ضدانقلابی دررسانه های ضدانقلابی مانندگفتمان،افغانجرمن آن لاین، آریائی، اصالت وغیره می نویسندوآنهارادر ایجادتشتت افکاروابهام پراگنی تقویه میکنند.نویسنده های انقلابی دررسانه های انقلابی مینویسند.وب سایت افغانستان آزادیک وب سایت اپورتونیستی است که دست اندرکاران آن میکوشندازطریق منعکس ساختن نظرات واعتقادات ضدونقیض برای خودنام ونشانی کمائی کنند. آنهاازطریق انتشارنوشته هایی که یکباردررسانه های امپریالیستی مانندبی بی سی وغیره نشرشده،جوزهرآگینی راایجاد وجلونفوذ،رشدوتوسعه ایده های انقلابی رامی گیرند.به همین دلیل است که مامصرانه میکوشیم به روشنفکران مترقی وپیشروافغانستان برسانیم که این وب سایت هابه سیاست استعمارگرانه امپریالیستهای اشغالگرکمک میکنند.(برای معلومات بیشتر،شمارابه نوشته"روزنه یی برکارزاراستعمارگران امپریالیست برای تربیه اهالی به برده خوئی، چاپلوسی، بزدلی ونقش "فرمایش نویس ها" ازرفیق فولادگردروب سایت شورش یاشماره پنجم شورش مرجع میدهیم).بامطالعه این سند متوجه خواهیدشدکه ندبه وزاری این افرادبرای افغانستان از مرزهای داد وبیداد برای کسب شهرت بیشتر وپیشتر نمیروند. اضافه براین، هنگامیکه این وب سایت تازه تاسیس شده بود،یعنی زمانیکه برخی ازموسسین آن ازافغان- جرمن آن لاین جداشده بودند، این وب سایت موضع ایدئولوژیک آنراتحت عنوان "مسایل ایدئولوژیک"اعلان کرد. مابادرک ماهیئت ایدئولوژی آن،این موضع رابه تحلیل گرفتیم واعلان کردیم که این وب سایت یک"گفتمان" یایک "افغان- جرمن آن لاین"دیگراست وازنظرماهیئت ایدئولوژیک باآنهاهیچ تفاوتی ندارد. شمامیتوانیدنوشته مارادروب سایت شورش تحت عنوان در"موردمسایل ایدئولوژیک"مطالعه کنید.

3-   ازنظرسیاسی(عملی)دوستان"سازمان انقلابی"افغانستان"متوجه نمیشوندیانشده اندکه نوشته آنها درهمان وب سایتی نشرمیشودکه نوشته اعظم سیستانی یااسحق نگارگروافراد ی ازاین قماش نشرمیشوند.آنهایقیناکه آگاهانه حاضرنیستنددرهیچ جاوهیچ موردی بایک قلم به دست پرچمی یافردی ماننداسحق نگارگردریک ردیف قراربگیرند، امامانمیدانیم که چرادراینجااینکارراکرده اند. چیزدیگری که آنهامتوجه نیستنداین است که اکثریت خوانندگان این وب سایت ازنظر سیاسی-ایدئولوژیک ضدانقلابی بوده وسیاست مخالف باانقلاب پرولتری راتعقیب میکنند.لذاانتشارنوشته های انقلابی دراین وب سایت هاازیک طرف بیهوده است وازطرف دیگرچهره ضدانقلابی این وب سایت راازدیدجوانان کم تجربه وافرادی که مانندشما،آنهارانمی شناسندوازگذشته شان خبرندارند،مخفی میسازد.خلاصه اینکه،مانیزمانند شما امیدواریم که دوستان عزیزسازمان انقلابی افغانستان اززیرباران برخاسته رفته به زیرناوه دان ننشینند.

4-   میگوئیدکه این سازمان نوشته ایرابه آدرس های الکترونیکی افرادفرستاده وآیاماآنراخوانده ایم یا نه؟ ما بطورفردی آنهاراخوانده ایم. ما البته درمورداین نوشته ونوشته های دیگراین سازمان موضع داریم . آنهارفقای خوب اندوگام هائی مثبتی رابرداشته اند.

5-   شماهمچنین از"گروه پیکاربرای نجات افغانستان(م.ل.م) ودست اندرکاران وب سایت بابایادمیکنیدکه چرااختلافات راکنارنمیگذاریدوباهمدیگریکجا نمیشوید؟

 

رفیق عزیز،

کاش مسایل به همین سادگی میبودکههرچه باداباد،میرویم واختلافات ماراکنارمیگذاریم. کنارگذاشتن اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک یک امرارادی وخاست افرادنیست. کمونیست هااختلافات را ماستمالی کرده وکنارنمیگذارندبلکه از راه مبارزه سازنده سیاسی- ایدئولوژیک به حل آن اقدام میکنند. ماامیدواریم که نتنهاتشکل های نامبرده بالا،بلکه سازمان انقلابی افغانستان که شماازآن یادکرده ایدودیگرکمونیست های منفردکشوردرجهت حل اصولی سیاسی-ایدئولوژیک اختلافات دست به اقدام عملی بزنند.تاجائیکه به مامائویست های افغانستان مربوط است، ماازهراقدامی سازنده سیاسی- ایدئولوژیک درجهت اعتلای جنبش کمونیسیت(مارکسیستی- لنینسیتی- مائویستی) پشتیبانی میکنیم ودرتمام پروسه آن نتنهاسهم میگیریم، بلکه اعلام میکنیم که سنگین ترین وزنه رانیزحمل خواهیم کرد.

دراخیردست هایتان رامیفشاریم وامیئواریم که شمانیزمانند یک رفیق خوب که احساس مسئولیت میکندبطورجدی واردصحنه عملی مبارزه گردیده وانقلابی بودن تان رادرحد سوال کردن وپاسخ آنراخواندن محدودنسازیدزیرا کمونیست بودن تنها اعتقاد داشتن به حقانیت ایدئولوژی کمونیزم نیست.

موفق وپیروز باشید.