Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
دلاوران رزمنده خلق

یادداشت:

درجریان ویرایش،یک اشتباه املائی واردنوشته"یادی ازرفیق عبدالرحیم"به قلم رفیق فوران،گردیده بود. درواژه "شروع"بجای"ش" حرف"ض"آمده و"شروع"رابه "ضروع" تبدیل کرده بود. مااین نوشته راازوب سایت برداشتیم تا اصلاح کنیم. درجریان حذف آن وواردکردن متن اصلی نوشته یک مشکل تخنیکی پیش آمدکه مدت 37 ساعت وب سایت شورش از انتشارات بازماند. اکنون بعد ازرفع این مشکلات، نوشته اصلی رفیق فوران رابدون هیچگونه تغیربه استثنای اضافه کردن زمینه رنگی دوباره واردوب سایت میکنیم. وب سایت شورش

فوران

0 16-9-201

دلاوران رزمنده خلق

 

یادی از رفیق عبدالرحیم

رفیق عبدالرحیم یکی از مبــــارزین پرکاروپــر تلاش جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) بود. مشارالیه در ســــال (1329هجری شمسی) در یک خانواده فقیــــر روستائی در قریه کربولی ولسوالی پغمان ولایت کابل متولد گردید. بعد از ختم دورۀ ابتدائیه شامل لیسه پغمان شد. موصوف در ســـــالهای 1347الی 1349یــــکی از شــــــعله ای های مبارزوانقلابی جریان دموکراتیک نوین در لیسه پغمان بودکه بادیگررفقای رزمنده خویش لیسه پغمان رابه کانون فعالیت های مبارزاتی جنبش دموکراتیک نوین(شعله جاوید) تبدیل نموده بودند وبرضد رژیم استبدادی سلطنتی، باندهای احزاب ارتجاعی واپورتونیستی" اخوان"و"خلق وپرچم"در یادلانه میرزمیدند وپرده از چهره های کثیف وارتجاعی آنها بر میداشتند. رفیق عبدالرحیم یکی ازسخنرانان فعال ورزمنده جریان دموکراتیک نوین شعله جاوید بود که به زبان های پشتو وفارسی به سخنرانی می پرداخت . مشارالیه باوجود که از نگاه اقتصادی خیلی ناتوان بود ولی در تمام اعتصابات وتظاهرات جریان دموکراتیک نوین که در شهر کابل صورت میگرفت ، شرکت میورزید. بسیاری اوقات فاصله بین پغمان وکابل را پای پیاده طی مینمود تا در مظاهرات واعتصابات جریان دموکراتیک نوین شرکت نماید. او بعد از فراغت از صنف دوازدهم نسبت مشکلات اقتصادی به تحصیلات عالی خویش ادامه داده نتوانست وبه حیث مامور در پوهنتون کابل مصروف کار شد . رفیق عبدالرحیم یکی از شعله ای های مبارز، صادق ، راست کار وبی آلایش بود واز اخلاق عالی مردمی وپرولتری برخورداربود. بعد از مرگ رفیق سیدال سخندان زمانیکه سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین به انشعاب گرائید. رفیق عبدالرحیم باوجود که هنوز عضویت ساز مان جوانان مترقی راکسب نکرده بود به دفاع از خط انقلابی سازمان وجریان دموکراتیک نوین پرداخت. وی تأکید میکرد که باید تضادها واختلافات درون جنبش را از راه - مبارزه وحدت ومبارزه- واصل "انتقادوانتقاد از خود" حل وفصل نمائیم واز اتهامات بی اساس وبی پایه بالای رفقا خوداری کنیم . رفیق عبدالرحیم بعد ازانشعاب باوجود که به دفاع از خط انقلابی سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین پرداخت ، اما ارتباطش با سه تن از رفقایش بنا بر دلایلی که ایجاب نوشتن رساله جداگانه را مینمایـــد با مسئول کمیتــــه مربوطه شــــان قطع گردید. رفیق عبدالرحیم با وجود قطع ارتباط ، مبارزه خویش رابا عده ای از رفقای همرزمش مستقلانه ادامه میداد واین در شرایطی است که تشتت ، پراگندگی واتهامات بی پایه وبی اساس با تأثیر پذیری از افکار لومپنانه پس منظر نویسان که توسط عده ای از انشعابیون حمل میگردید، بخشی از جنبش را فراگرفته بود وجنبش رااز درون مثل موریانه میخورد. بعد از کودتای ننگین وشوم هفت ثور 1357 که شعله ای ها مورد حملات کین توزانه و وحشیانه باندهای مزدور وجنایت کار خلق وپرچم قرار گرفتند ، رفیق عبدالرحیم خواست که در بین مردم خویش در سمت وسو دادن جنبش مقاومت به نفع نیروهای پیشرو وانقلابی نقش مثبت ایفا نماید اما دیری نگذشت که موصوف مورد کین نیروهای ارتجاعی وعقب گرا احزاب اسلامی قرار گرفت و ترور گردید . رفیق عبدالرحیم به جاودانگی پیوست اما داغ وطن فروشی ،جنایت وآدمکشی تاابـــد بر پیشانی بانـــــدهای ارتجاعی ووطن فروش "اخوانی " و"خلقی وپرچمی" حک گردیده است. دفاع از دلاوران رز منده خلق یک امر تشریفاتی نیست که با حلوا کردن ،دعاکردن و نفرین کردن صورت گرفته و خاتمه پیدا نماید ، بلکه دفاع از آنها یک امر انقلابی است وباید خاطره مبارزات مترقی وانقلابی آنهارا گرامی بداریم شجاعت ،دلاوری ورزمندگی آنهارا سرمشق مبارزات انفلابی آینده خویش قرار دهیم . از کاستی ها وکمبودی های جنبش درگذشته بیاموزیم. با گرایشات تسلیم طلبانه ، اپورتونیستی، سکتـــاریستی ولومپـــنانه مبــــارزه جدی وایدئولوژیکی نمائیم وتمام نیرو وتوان خودرا برای سازماندهی وبسیج نیروهای انقلابی ، ملی و ضد امپریالیستی صرف نمائیم تا کشور خودرا از چنگال خونین امپریالییزم وارتجاع بین المللی ومزدوران داخلی آنها نجات دهیم ویک دولت مترقی ،ملی ومردمی راایجاد نمائیم.