Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
جاده یک طرفه

راه انقلاب جاده یک طرفه

 

نوشته : الینگار

 

وقتی دراین جاده گام گذاشتی بایداین سرنوشت رابپذیری که راه برگشت، فقط میتواندسقوط آزادباشد. نباید تصورکرد که هرزمانی خواستی میتوانی برگردی ودرجاده روبه پائین حرکت وبه جائی که دلت میخواهد، بروی. همانگونه که بامشکلات سربالائی این جاده رامی پیمائی،هروقت ازآن انحراف کنی باسقوط آزادودرطی مدت کوتاهی آنچنان محکم به زمین میخوری که حتی لاشخوارهاهم گوشتت رانمیخورند.

نمونه زنده این سقوط را درنیپال مشاهده کنید. چندروزپیش (24نوامبر2010)پوش پاکمال دال رهبرحزب کمونیست متحده نیپال در گفتگوباپروفیسرمونی Professor S.D Muni متخصص نیپال شناسی گفت"من هیچگونه مخالفت باهندندارم ورسانه های خبری مرا اینطوربدنام کرده اند"اودرپاسخ به این سوال که آیااوشخصا مخالفتی باهندنداردیااینکه سیاست مخالفت باهندرا تعقیب نمیکند،گفت که "حزب ماهندرابه هیچ وجه دشمن اصلی خودنمیشناسد.من هم هیچ زمانی هندرادرپرونده دشمنان انقلاب داخل نکرده ام. دشمنی با هند به نفع خلق نیپال نیست"Two_PM. رئیس حزب بهاراتیه بی جی پارتی که بعدازپوشپاکمال دال سخنرانی کرد،حرفهای اوراتائید کرده گفت که: دشمنی باهندبه نفع نیپال نیست."(ماخذ نیپال- نیوز)

پوشپاکمال دال،راست میگوید.این عکس که بهنگام مسافرت اودرهندگرفته شده، نشان میدهدکه اوچقدر عاشق "سینگ" وحکومت کمپرادورهای هنداست. حکومت تحت سینگ درحال حاضرکارزارخونبار "گرین هنت" را علیه جنبش مسلحانه خلق هندتحت رهبری حزب کمونیست هند (مائویست) از پیش میبرد. ملیشیای مسلح، ارتش ونیروی تفگدارهندبه علاوه هزاران تن نیروی پولیس دراین کارزارقتلعام وکشتار شرکت دارند. حکومت سینگ،رفیق زنده جاویدشیروکوری راج کمار(آزاد)یکی ازرهبران جنبش مائویستی خلق هندرابدون هیچگونه محاکمه یی بقتل رسانید.این حکومت مانندسگان خانگی درخدمت امپریالیزم امریکا دم جنبانی میکند.سینگ حتی جرائت نکردکه مسئله قتلعام خلق هندرابواسطه شرکت های شیمیایی امریکائی بابارک اوباما درسفرش به هندمطرح سازد.آنچه این حکومت جرائت کرداین بودکه هزاران پولیس رادرجاده هاکاربگذاردتاتظاهرات کنندگان ضداوبامارابه باتوم،گازاشک آوروتوپ آبی ببندند. حکومت تحت سینگ درمحراق نفرت وانزجارتمام کمونیست های دنیاقراردارد. اگرکسی کوچکترین احساس انترناسیونالیستی داشته باشدبی باکانه میگوید"من تامغزاستخوانم ازحکومت کمپرادورهای مزدورهند متنفرم". اما پوش پاکمال آنچنان سقوط کرده که این حکومت رادشمن انقلاب خودنمیداندوهیچگاهی درپرونده دشمنان انقلاب داخل نکرده است! یک نیپالی اگرناسیونالیست ومیهن پرست هم باشدبه دلیل چپاول نیپال بواسطه کمپرادورهای هند، ازحکومت هندمتنفراست. یک نیپالی حتی اگرباناموس هم باشدبه دلیل ستمگری بورژوازی هندوبه فحشاکشانیدن هزاران دخترزیرسن نیپالی درفاحشه خانه های مدراس، کلکته، مومبیی ودهلی ازهندمتنفراست. اماپوشپا کمال دال تاحدنبودن هیچکدام از این ها سقوط کرده است.

وقتی آدم ازجاده انقلاب کنارمیرود،تااین جاسقوط میکند. همان پوش پاکمال دالی که روزی درقلب هزاران هزارکمونیست وانقلابی دنیا جای خاص خودرا داشت. خوب یادم می آیدکه وقتی گورف رادرهند دستگیرکرده بودند، یکی ازرفقا،به من زنگ زدوباگلوی پرازعقده و گریه آلود گفت که رفیق نیپالی رادستگیرکرده اند.(اوتصورمیکردکه همین پوشپا کمال دال رادستگیرکرده اند).من باناباوری چندین بار پرسیدم که آیااخباررادرست شنیده است؟ وشب راتافرداخواب نرفتم. فردایش شنیدم که آن رفیق نیزتابامدادان بیداربوده است. اما اگر امروزیکی ازاینهارامثلابابورام باترای یاپوشپاکمال ویایکی دیگررابکشند، یکی ازماوقتش راصرف خواندن اخبارکشته شدن اوخواهدکرد؟ شایدبه خاطرعبرت ولی یقینا نه بخاطردلسوزی. مرگ اینها دیگر ضیاع خلق و ضربه به طبقه کارگر نیست وازخودشان سبکترشده است، پرقو، پرکاه و حتی سبکتر ازآن.

چه آب وصابونی این روی سیاه رامیتواندسپید کند؟ چه آب وصابونی میتواندروهای سیه آن شعله یی نماهای خائین راسفیدکندکه با تمام امکانات شان کوشیده انددرپارلمان رژیم مزدورکرزی سهم بگیرند؟ چه وجدان خفته یی میتواندخفته ترازاین باشد که دردسقوط به این بزرگی رانتوانداحساس کند؟ چنین وجدان هائی فقط میتواند به تواب هاوخائینین آگاه تعلق داشته باشندکه عامدانه از خلق ومیهن رو گردانده اند.