Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
گزارش مصور از اول ماه مه درروتردام- هالند

گزارشی از اول ماه مه درروتردام- هالند

گزارشگر: سخیداد

امسال اول ماه مه درشهرروتردام- برخلاف سال گذشته- باشکوه خاصی تجلیل گردید.اگرچند تعداد پولیس چندین برابرسال گذشته بود،ولی برخلاف سال گذشته به خشونت وسرکوب دست نزد.سال گذشته علیرغم داشتن اجازه قانونی تظاهرات، پولیس باخشونت تمام ازمظاهره چیان خواست که چوب های بیرق وشعاررابه آنهاتحویل داده وبدون بلندکردن شعاربه مظاهره وراهیپیمائی بپردازند. چون بدون چوب، ممکن نیست شعارهاراحمل کرد، مظاهره چیان ازدادن چوب های بیرق وشعاراباورزیدند. پولیس این مسئله رابهانه گرفته وبه لت وکوب کارگران مظاهره چی وفعالین احزاب دست زد. عده ای راتوقیف وتعدادزیادی رابه پرداخت جریمه نقدی مجبورکرد. دوتن ازمائویست های افغانستان دراین میان شدیداموردلت وکوب قرارگرفتند. پولیس چوب های بیرق وشعارهارامصادره وبیرق هاراپاره پاره کرد. اماکمیته اول ماه مه که ازشرکت سازمان هاوتشکل های سیاسی ترکی،هالندی وافغانستانی به وجودآمده ازپارسال تاامسال مبارزه سختی راعلیه شهردارروتردام(ابوطالب مراکشی الاصل وعضوحزب کارگرهالند)ازپیش برد. آقای ابوطالب یکی ازرهبران حزب کارگرهالندوفعلاشهردارروتردادم میباشد.برطبق قوانین مدنی هالند،شهردارعالی ترین مقام پولیس دریک شهر بحساب می آید. به اینطریق این حزب کارگرهالند است که کارگران رادرروزاول ماه مه روزجهانی طبقه کارگربا دهن ودماغ پرخون وبدن لگد مال شده به واسطه پولیس به خانه هایشان یا به زندان فرستاده بود.

براساس مبارزاتی که کمیته اول ماه مه، درطی یکسال درابعادمختلف انجام داده بود،دادگاه ممنوعیت جبری چوب شعارها وبیرق هاراکه ازطرف پولیس بطورغیرقانونی اعمال شده ، ملغی اعلام کرده بود.

دراین مظاهرات مانندهمیشه هیچکسی ازهموطنان"ساما"یا"سازمان رهائی"شرکت نکرده بودند. حتی همان سامائی هاواعضای سازمان رهائی که درروتردام زندگی میکنندنیزدراین تظاهرات شرکت نمیکنند. امااگرکدام مظاهره نمایشی که ازجانب سازمان هاواحزاب سرکاری تشکیل میشود، سامائی هاواعضای سابق ساووبدون قضا کردن درآنها شرکت میکنند. سامائی هاوظیفه میگیرندکه پشت میزکاغذهای تبلیغاتی حزب کارگرایستادشوند . کاغذهای آنهارابه مردم توذیع کنند. آنهاچندین اینجوواتحادیه سرکاری دارند. مقامات اموراجتماعی دولت هرسال چندین مرتبه آنهارابرای راهنمائی فعالیت های عملی شان دریکی ازهوتلهای چندین ستاره دعوت میکنند. یکی ازمتخصصین اینگونه اموربه آنهادرس میدهدکه چگونه ngoها واتحادیه های شان را اداره کنند. دراین گونه مجلس ها، آنان بطورعموم حتی اطفال نه ده ساله شانراهم میآورند.زیراغذا، نوشیدنی وغیره امتیازات 24 ساعته یک هوتل سه یاچهار ستاره یی رایگان در اختیارشان میباشد. اما در تظاهرات اول ماه مه یعنی روزجهانی طبقه کارگرحتی یک تن سامائی یاساووی هم شرکت نمیکند.این نتنهادرهالنداینطور است،بلکه درآلمان، فرانسه و انگلستاننیز همینطورمیباشد.به هرحال؛امسال یک گروپ ازمائویست های افغانستان قبل ازموعد مقرره به میدان پیش روی شهرداری روتردام آمده بودند.این دسته یک شعاربزرگ وپورتریت مائوتسه دون را که باخودآورده بودند، برافراشتند.

آهسته آهسته رفقای ترکی نیزآمدند. دراین زمان دونفرازاعضای سازمان چریک های فدائی خلق ایران نیزبدون شعار مانند تماشاچی ایکه مترصداوضاع است، واردصف گردیدند. یکی اززنان مائویست اعلامیه مرکزی مائویستهارابه یکی ازآنها داد واونیزبااحتیاط آنراگرفته وفی الفوردر جیبش کرد ورفت.

دسته دوم رفقای مائویست تقریبابعداز20 دقیقه رسید.تعداد این دسته بیشترازدسته اول بود.چون این دسته اغلبا جوانان کارگروافرادپرشوربودند، ازهمان آغازخیابان بیرق هاو شعارهای شان رابلندکرده بودند. خوی وخاصیت شورشگری وروحیه سرشارانقلابی این دسته نتنهاپولیس، بلکه سایرنیروهاراکه منتظرآغازتظاهرات بودندنیزبه شگفت واداشته بود. کارگری میانه سالی که این دسته پرشوروانقلابی رارهبری میکردوقتی به اولین پولیس رسیدگفت"جای توباماست نه در مقابل ما،زیراتوهم کارگری.نباید به نا آگاهی ات اجازه بدهی که دست تورابه سرکوبی مابلندکند"پولیس باتعجب بسوی او دیده و بالبخند ظریفی دور شدنش را تماشا میکرد.این رفیق پارسال به رئیس پولیس گفته بود"توجه کنیدکه طبقات حاکمه چگونه ازطبقه کارگراطاعت برده وارمیطلبد. طبقات حاکمه عوامل وایادی اش رابا سلاح گرم به میدان میفرستدولی به طبقه کارگرتحمیل میکندکه دریک تظاهرات کاملاصلح آمیزوتجلیلی وآنهم درروزجهانی طبقه کارگرحتی برای حمل شعارهای شان هم چوب بیرق حمل نکند.این همان آزادی ودموکراسی یی است که شماآنرابه عراق وافغانستان هم صادرمیکنید.این همان دموکراسی وعدالتی است ستایشگران شمادر افغانستان باشدومدازآن دم میزنندوکاغذهارا سیاه میکنند". این رفیق یک پارچه سرخ رابربازوی چپش بسته وبه دوجوانی که شعاربزرگ"به پیش درراه ایجادحزب کمونیست انقلابی افغانستان" راحمل میکردندگفت:شعاربزرگ راراست در مقابل دروازه دخولی شهرداری بگیرند و اضافه کرد"ماروزی حزب طبقه مارادرافغانستان خواهیم داشت".

دسته سوم رفقای مائویست نیم ساعت قبل از ساعت 2موعد مقرره به محل رسیدند.این دسته نیزآمده وبه رفقایشان درمیدان پیوستند.اکنون ده هادرفش سرخ، پورتریت مائوتسه دون، وپورتریت"سه سر"(مارکس، لنین ومائوتسه دون)درفضا تکان میخوردند.

یک جوان مائویست روبه طرف رفیقش کرده گفت درحالیکه به آسمان خراشی درآنطرف خیابان قرارداشت اشاره میکرد، گفت "اگرمی توانستیم پورتریت مائورابربالای آن آسمان خراش نصب کنیم". رفیقش با لبخند به اودیده و گفت:

-          این امروزیک آرزواست ولی فردایک واقعیت خواهد بود، بشر طی که ما بتوانیم مسیرمارا دراین کوره راه ها گم نکنیم.

ساعت10 دقیقه مانده به 2 رفقای TKP/MLترکیه نیزآمدند. آنها پورتریت بزرگ مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون را حمل میکردند.

جمعیت مظاهره چی آهسته آهسته تیره تر میشد. رفقای ترکیه علیرغم تحمل خشونت پارساله پولیس بازهم با نترسی می آمدند وبه جمعیت مظاهرچی کی پیوستند.

این همان جمع مائویست آنها بودکه درسال 2007ضربه خوردند و رهبران بزرگ شان راازدست دادند.آنها درعین اینکه تلاش میکنندبرخط انقلابی مائویستی تکیه کنند، ازنظر تشکیلاتی نیزمی کوشندحزب پرافتخارکمونیست(مائویست)ترکیه رازنده نگه دارند. اکنون به راحتی می توانستی ببینی که یک جنبش انقلابی بر رغم مشکلاتی از این نوع چگونه مانندققنوس باردیگرازخاکسترخویش برمیخیزد، پرو بالش راتکان میدهد، سرپا می ایستدوسرانجام به پروازدرمی آید وبه استقبال طوفان های انقلابی میرود.

یکی از رفقای ترکیه عکس کوچکی راازرفیق شهیدابراهیم کایپاکیا در دست داشت.این رفیق وقتی درفش های سرخ وپورتریت مائووسه سررادید؛ آمده و درنزدیکی رفقای کمونیست افغانستانی اش ایستادشد. ساعت 2بعداز الظهرجمعیت به راهپیمائی پرداخت. مسیرراهپیمائی درامتدادجاده شلوغ"کول سینگل"روتردام بودکه قبل ازرسیدن به پل ویلیام الکساندربسوی محلات کارگری وخیابان های فقیرنشین درغرب روتردام چرخ می زد، تعین شده بود. پولیس انتهای تمام خیابانهاومحلات رابخاطرجلوگیری از حملات ماجرا جویانه دستجات وارتجاعی مانند"گرگ های خاکستری نرکیه"،" حزب آزادی خریت ولدرز"وسایرعناصراستفاده جو،بسته بود.دوستون پولیس دردوطرف تظاهرات کنندگان راه میرفتند. یکی ازرفقای مائویست که مسئولیت نظم واداره راهپیمائی رابرعهده داشت بطوردقیقی ازحرکات رفقای مائویست مراقبت میکرد.اومسئولیت داشت که درصورت حمله پولیس یاعناصرارتجاعی، دسته اش رافرمان بدهدتا زنان، دختران وافراد سال خورده مائویست راازمیدان بکشد.به این دلیل بادقت مواظب اوضاع بود.

دراین تظاهرات شعارهای غالب،همان شعارهای رفقای ترکیه بود. رهبری گروه پیکاربرای نجات افغانستان(م.ل.م)به رفقای مائویست های افغانستان پیشنهادکردندکه برای یک بلندگوی وتهیه شعارها برای سال آینده آمادگی بیگیرند. این پیشنهاد، پیشنهاد مثبت وخوبی بود ورفقای مائویست نیزبه آن موافقت کردند.

تظاهرات روزاول ماه مه درروتردام شهر بزرگ بندری هالندباشرکت هزاران تن کارگروزحمتکش به این قسم به راه افتاد. جمعیتی که آن رادرفشهای سرخ مائویست های افغانستان آرایش میدادبه مارش پرداخته وشعارمیداد"اول ماه مه روزهمبستگی بین المللی کارگران میباشد"، "کارگران درنبردبرای آزادی شان غیراززنجیرهای شان هیچ چیز دیگرراازدست نمیدهند"،"مانمیخواهیم بحرانی راکه سرمایه داری آفریده،بپردازیم"،"زنده بادهمبستگی جهانی طبقه کارگر". آسمان پاک وآبی شهرروتردام هیچ زمانی به این اندازه شاهدپورتریت های مائوتسه دون وسه سرنبود. اگرچنددرسالهای قبل نیزمائویست های افغانستان پورتریت مائوتسه دون، سه سروعکس های بزرگ رفیق شهیداکرم یاری رابلند می کردند، اماامسال این پورتریت هاوشعارهانتنهابمراتب بیشترازسالهای دیگربودند، بلکه معنی خاصی داشت. درحالیکه حتی رفقای ترکیه پورتریت سه سرراکه بطورخاص به جنبش انقلابی بین المللی(جاا)تعلق داشت، بلندنکرده بودند، مائویست های افغانستان عمدااین پورتریت هارابلندکرده بودندتانشان بدهندکه آنهامارکسیزم لنینیزم مائویزم راتئوری وتاکتیک انقلاب پرولتاریائی دانسته وبارویزیونیزم پسامارکسیزم لنینیزم مائویزم وتسلیم طلبی تاآخرمبارزه خواهند کرد. ازجانب دیگرآنهاخواهان ایجادیک جنبش انقلابی بین المللی تحت خط مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی نوین میباشندتامبارزه علیه رویزیونیزم جدیدرادرشکل سیاسی- تشکیلاتی آن نیزپیش ببرند.

دایره درمحلات کارگر نشین روتردام درحالیکه از جانب خانواده های کارگران وزحمتشکان دسته های گل میگرفتند،به میدان بزرگی که درآنجا باید اختتام مییافت رسید.دراین میدان قبل از قبل می

مارش بعدازیک کروفونهاولاودسپیکرهاآماده بودند. در اینجازنان مربوط به"فردای سرخ"(سازمان چپهای هالند)سرود انترناسیونال راخواندندوبه تعقیب آن یکی ازجوانان مائویست شعری رادر موردرفیق اکرم یاری شهیدخواند سپس یک زن مائویست شعر"یاران بپا خیزیم"راقرائت کردکه ازجانب رفقا با شوروشوق پذیرائی گردید.

مسئول انضباط وامنیت،این بخش راطوری برنامه ریزی کرده بودکه با هررفیقی که برای شعرخواندن ویاسخنرانی به ستیج میرفقت یک دختر و یک پسرجوان ، درحالیکه یکی پورتریت مائوتسه دون راحمل میکرد ودیگری پورتریت سه سررا، بااوبه ستیج میرفتند. هنگامیکه شعرخوان یاسخنران مصروف شعرخواندن یاسخنرانی بود، این هاپورتریت هارادرفضا تکان میدادند. حوالی ساعت 6 بعدازالظهرپایان مراسم بطوررسمی اعلام شد. رفقای مائویست نیز به استثنای دسته انضباط ومسئولین حمل شعارها وبیرق ها ازهمدیگرجدا شده ورفتند. پایان