Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
دروغ های بزرگ

 

 

 

 

 

دروغ های بزرگ

 

 گرد آوری و ترجمه از : الینگار

ویرایش صفحه : حفیظ بشارت

 

 

"من بطور مختصر میگویم که : نباید درمورداینکه صدام حسین سلاح کشتارجمعی دراختیار دارد، بخود تردید راه داد."

دیگ چنی معاون رئیس جمهور اضلاع متحده- اگست 2002

صدام حسین میتواند در ظرف 45 دقیقه سلاح کشتار جمعی تولید و جهان را با خطر نابودی روبروسازد

تونی بلیر نخست وزیرانگلستان مارچ 2003

اما بعدازاشغال عراق مامورین "سیا" و فرستادگان ویژه سازمان ملل متحد هیچ اثری از سلاح کشتار جمعی بدست نیاوردند. درماه اکتبرسال2004دستگاه اطلاعات مرکزی اضلاع متحده امریکا(CIA)گزارش داد که "عراق درسال 1991 تصمیم یکجانبه گرفته وتمام تسلیحات شیمیائی اش رابدون اعلام رسمی نابود ساخت. هیچ سند قابل باوری دردست نیست که ثابت کندعراق بعدازسال 1991 بازهم دست به تولید سلاح جمعی زده باشد". یک مامو CIA که نامش رافاش نکرد، میگویدکه"بوش تصمیم داشت به هرقیمتی که شده برعراق حمله کندولازم نبودکه دراین تصمیمش به گزارش اطلاعاتی تکیه کند"


"من قول میدهم که اگرانتخابات را ببریم،اولین کاری را که انجام خواهیم داد،برگرداندن نیروهای مابه خانه های شان میباشد. من سربازان مارابه آغوش خانواده های شان برمی گردانم واین جنگ راپایان میدهم. شما می توانیدبر این گفته من اعتماد کنید."

بارک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری، سال 2003

اما بارک اوباما هنگامیکه رئیس جمهور امریکا شد، سربازان بیشتری را به افغانستان اعزام کرد وبر تعداد حملات هوائی امریکابرخاک پاکستان افزود. اوبعداز بردن انتخابات نتنهاسربازان امریکارا ازعراق وافغانستان خارج وبه آغوش خانواده های شان برنگرداند،بلکه سه سال بعدازآن یعنی تا کنون به تعداد48000سربازامریکائی عراق راوبیشتر از 100000افغانستان را اشغال کرده اند.اوبامانتنهابه جنگ امپریالیستی امریکاعلیه خلق های جهان خاتمه نداد، بلکه حملات هوائی وموشکی اش رابر 6 کشوردیگرجهان گسترش داد. درزمان جرج بوش تعداد پایگاه های نظامی اضلاع متحده کمترازیک هزاربودولی درزمان اوبامااین تعداد بالای 1000 میرسد.

درماه جنوری سال 2009بعدازبقدرت رسیدن بارک اوباما،به تعداد32000سربازامریکائی درافغانستان اشغال شده به کشتارمشغول بودند. درماه دسمبرسال 2009 این تعدادبه 68000 رسید. به تعقیب آن بارک اوباماسیاست افزایش سربازدر افغانستان راکه بنامAfghan surge " درامریکاشهرت دارد,اعلام کرد. برطبق اعلام سیاست"افغان سرج"او30000 سرباز دیگر رابه افغانستان فرستاد. امااکنون که دیده میشوداین سنگ ها با سنگینی برروی پاهای ضعیف اومی افتداعلام میکند که 33000سربازراازافغانستان خارج میکند.(10000سربازرا تا آخر سال 2011 و22000راتاآخرسال 2012). این به آن معنی است که در آخرسال 2012به تعداد68000سربازامریکائی بازهم درافغانستان وجودخواهند داشت. این تعداد بیشتراز دو برابرسربازانی است که بهنگام رئیس جمهور شدن اوبامابه کشتار مردم افغانستان مشغول بودند.


فکرآزاد ساختن زنان، بقدرت رسانیدن زنان، تشویق زنان، تعلیم وتربیه زنان درافغانستان تمام بخش های اساسی یک صلح پایداررا تشکیل میدهد.

جرج بوش درمصاحبه با Fox News

درست است که زنان درزمان طالبان تحت شرایط غیر انسانی وغیر قابل قبول زندگی میکردند، ولی تجاوز واشغال افغانستان شرایط زندگی زنان را بدترساخت.سربازان امریکائی شرایط استثماروحقارت زنان افغانستان رابه اشکال وانواع مختلف آماده کردند. وضعییت زنان افغانستان درحال حاضر بنابه حاکمیت فقر، آواره گی وحقارت بدتر اززمان طالبان است. تحت اشغال امپریالیزم امریکاواروپاحکومت نمایشی کابل قانون وحشیانه اسلامی ضد زن را به تصویب رسانید(قانون احوال شخصیه اهل تشییع). این قانون زنان افغانستان راوامیداردکه درمقابل خوراک،پوشاک وسرپناه بدن شان رادراختیارمردان قراردهند. اگر آنها این کار رانکنند، شوهران(مردان) حق دارندآنهارامجازات، ازغذا محروم ساخته واخر الامر ازخانه بیرون بیاندازند.


جی سیکا لینچ" تا آخرین لحظه می جنگید. او نمیخواست زنده دستگیرش کنند"

U.S. Army official to assembled media, March 2003

جی سیکا لینچ عضو یک کاروان کوچک نظامی بود،این کاروان مورد حمله شورشیان عراق قرارگرفت. قضیه اصلی اینطور است که درجریان حمله عراده اوچپه میشودواوازهوش می رود ویک عراقی اورا به شفاخانه ای درهمان نزدیکی ها انتقال میدهد.

داکتر معالج در گزارشش می نویسد که" زخم های بدن او زخم های مرمی ویاتوته های خمپاره نیست وبراثرتصادف عراده بوجودآمده اند. ویک قطره خون هم ازبدن جی سیکا لینچ به بیرون نریخته است."داکترمی نویسد که" به این زن توجه بیشترازمریض های عراقی مبذول داشتیم. همه به او توجه میکردند وبه حیث یک مهمان مریض به او میدیدند".

رسانه های خبری امریکا گزارش دادند" جی سیکا لینج طی یک حمله شجاعانه نیروهای کماندوی اضلاع متحده امریکابراساس اطلاعات CIA نجات داده شد".اما حقیقت ازاینقراراست که حمله نیروهای اضلاع متحده امریکا بر شفاخانه ایکه جی سیکا در آن بستری بود، بدون هیچگونه مقاومتی رخ داد وحتی کسی یک مرمی هم بسوی نیروهای مهاجم امریکائی شلیک نکرد. واشنگتن پست درسال 2003نوشت" این یگانه داستان قابل یاد آوری جنگ عراق بشمار می رود وتاثیرات بی نهایت گسترده تبلیغاتی داشت". اما بعد ها جی سیکا لینچ خود درمورد این تبلیغات گفت" این داستان یک دروغ محض بود"


شکنجه از نظر ما مردود است و ما همچنین کسی را به ممالکی که در آنها شکنجه صورت میگیرند، تحویل نمیدهیم.

New York Times interview, January 28, 2005 جرج بوش؛ مصاحبه با نیویارک تایمز

من درجریان کارزار انتخاباتی بارها به وضاحت گفتم وهم چنین در جریان پروسه انتقال قدرت برروی این موضوع تکیه کردم که اضلاع متحده امریکا تحت اداره من به شکنجه دست نمیزند.

کنفرانس مطبوعاتی بارک اوباما رئیست جمهوری انتخاب شده،جنوری سال 2009

اماحقیقت ازاینقراراست که اضلاع متحده امریکا هزاران بارزندانیان رادرمیدان هوائی بگرام، گوانتانامو،ابوغریب وده هاجای دیگر موردشدیدترین شکنجه های غیرانسانی قرارداده است. اضلاع متحده امریکا برخلاف موازین بین المللی افراد مخالف رژیم خودویارژیم های مزدورش را درخارج ازکشور متبوع شان دستگیرو غیرقانونی زندانی ویابه کشورهای شان تحویل داده است. اکثر آنهابطور غیرقابل تصورشکنجه فیزیکی شده اند. جنرال مشرف رئیس جمهور نظامی پاکستان دربهارسال 2011طی مصاحبه یی بابی. بی. سی.گفت که"مابه مشاورت اضلاع متحده امریکا وانگلستان شکنجه را اعمال داشته ایم".هنگامیکه افراد شکنجه شده به میدان آمده وشهادت داده اند که به دست ویادستوراضلاع متحده تحت بوش واوباما شکنجه شده اند، آنها گفته اندکه بدون اعمال شکنجه "نمیشد امریکاراجای ایمن برای زندگی ساخت". در سال 2010 جرج بوش خود گفت که"بعله، ما خالد شیخ محمد را با واتر بوردینگ شکنجه کردیم واگر لازم باشد بازهم اینکاررا خواهیم کرد". خالد شیخ محمد 85 مرتبه تحت واتربوردینگ قرار گرفته که درتاریخ چند صد سال اخیر یعنی تاریخ جوامع متمدن جهان هیچکسی برابراو شکنجه نشده است.


مرگ تولی مشر پت تیلمن که درافغانستان کشته شد، همان اندوه وماتم راباخود به خانه می آوردکه باهرمرگ دیگرهمراه است ومارابیادمردان وزنانی میاندازدکه به جای ماحدمت میکنند"

جرج بوش؛ May 1, 2004

تولی مشرپت تیلمن بعدازحادثه 11 سیپتمبر2011قرارداد چند ملیون دالری اش را که باید در یک تیم فوتبال بازی میکرد، فسخ کرده وباارتش اضلاع متحده امریکا قرارداد خدمت بست. امااوبطورروزافزون این سوال رابلندترتکرارمیکردکه "ایالت متحده امریکادر عراق وافغانستان چه میکند؟"سرانجام هنگامیکه اورابه افغانستان اعزام میداشتند،اوراه مخالفت علنی را با اشغال عراق وافغانستان درپیش گرفته بود. اودرماه اپریل سال 2004 تحت نام"آتش دوستانه"به قتل رسید. قتل او همچنان موهوم باقی ماندوازطرف کسی تعقیب نشد. در سال 2007 اسوشیتیدپریس Associated Press ازقول داکتری که جنازه تیلمن را بررسی عدلی کرده بود گزارش داد که"it appeared the Army Ranger was cut down by an M-16 fired from a mere 10 yards or so away " پت تیلمن به واسطه مرمی 16-M که از فاصله 10متر فیر شده، به قتل رسیده بود". قتل پت تیلمن به دستورجرج بوش و دونالد رامسفیلد انجام یافته بود.


 

"جنگ ما درعراق یک اشتباه بزرگ میباشد"

نانسی پلوسی رهبرکنگره امریکا- جنوری2006

نانسی پلوسی اولین کسی بود که برای حمله برعراق رائی داد. درحالیکه حزب دموکرات درسنااکثریت راداشت،ولی پیشنهادحمله برعراق بابردن رائی نزدیک به تمام اعضای کنگره تصویب شد. بعدازانتخاب نانسی پلوسی به حیث رئیس سنا، تمام بودجه نظامی بشمول بودجه نظامی حمله وتداوم اشغال نظامی عراق راتصویب کرد. حزب دموکرات ازسال 2002 تاکنون علیه هیچگونه مصرف نظامی امریکا رائی نداده است.


نظام قضائی ماطوری است که قاضی باید متهم را به زندان بفرستد ویاآزادش کند.مااین کار رادرمدت بیشتراز 200سال انجام داده ایم. ما باید آنراامنون نیز ادامه بدهیم وبرخلاف افراطیون دهشت افگن ازآزادی دفاع کنیم.

سناتور بارک اوباما- جون 2008

مسئله زندانی ساختن متهم براساس حکم قاضی یا Habeas corpus یک مسئله قضائی بوده که درقانون جزائی امریکادرج گردیده است. براساس این قانون متهم چه مردوچه زن بایدبه امرقاضی توقیف گرددودرحقیقت قاضی تعین میکندکه او باید توقیف گردد یا نه. اما در سال 2002 اداره جرج بوش پالیسی جدیدی را پیشنهاد وبه تصویب رسانید که بر اساس آن habeas corpus. دیگرهیچ معنی ندارد. هزاران هزار انسان چه درداخل اضلاع متحده وچه درخارج از آن وبه ویژه افغانستان به بهانه ودلایل مختلفی توقیف گردیده وماه ها وسالها مسئله شان به هیچ قاضی ای نرسیده است. زندانیان گوانتانامو یکی مثال خوبی ازاین ادعاست. بعداز به قدرت رسیدن بارک اوباما، درماه فیبروری سال 2009وزارت عدلیه امریکا اعلام کرد که زندانیانی که درافغانستان دستگیر گردیده اند، هیچگونه حق دفاع قانونی را ندارند.


 

من با اطمینان میتوانم بگویم که درعملیات های ما درقلمرو مبارزه باتروریزم حتی یک سانحه جانبی هم که به مرگ افرادبیغرض منتهی شده باشد، وجودندارد. زیرامابه یک درجه عالی ای ازمهارت حرفه وی، دقت بی نظیر وتوانائی عظیمی دست یافته ایم.

جان برنارد مشاوربارک اوباما درامور"مقابله باتروریزم" وحملات پهبادی امریکا

اما"بیروی ژورنالیزم تحقیقاتی" گزارش میدهد که به تعداد 2050 انسان بی غرض وملکی فقط در پاکستان براثر حملات پهبادی امریکا به قتل رسیده اند. امااین رقم مشتی است از خروار. جان هاپکینزازلانسیت Lancetژورنال طبی انگلستان گزارش میدهدکه در سال 2006 به تعداد 600000تن بیغرض وملکی تنهادرعراق به قتل رسیده است.حال براین رقم افغانستان،سومالی ویمن را علاوه کنید. تعداد کشته شدگان ملکی درافغانستان معلوم نیست ولی جنگ تجاوزکارانه امریکا تا کنون منجربه آواره شدن 2700000انسان شده است.