Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

عکس هائی ازمحافل برگزاری یاد بود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان

این عکس ها از محافل مختلفی که به واسطه "کمیته برگزای 7 قوس"بمناسبت روزجانباختگان جنبش شعله جاوید درنقاط مختلف کشور برپا گردیده بود، تهیه شده است.

1

9.jpg

 

4 (1)

گورخونین شهیدان به تو آواز دهد آتشی را که فروزان شده خاموش مکن

ما به امید وفای تو گذشتیم زجان دوستان را مبراز یاد وفراموش مکن

2 (1)

 

6

 

8

 

10

3

 

مدیروب سایت "شورش" ازصمیم قلب میخواهدکه دردسوزانی راکه اوبهنگام نشرنوشته ها وعکس هائیکه دررابطه با 7 قوس روزجانباختگان جنبش شعله جاویداحساس کرده ومیکند، هیچ ناشروهیچ مدیر وب سایت انقلابی خلقهای ممالک دیگراحساس نکند.