Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
رژیم جنایت کاران هند ستاره سرخ دیگری را ازآسمان انقلاب به زمین کشیدند

 

 

رژیم جنایت کاران هند ستاره سرخ دیگری را varvara-rao1ازآسمان انقلاب به زمین کشیدند.

 

عقاب زخمی ام ومیتوانی ام کشتن ولی محال بود لحظه ای کنی رامم

ماباتاسف اطلاع یافتیم که رفیق کیسانجی معروف به "ملوجولاراو"، بتاریخ 24 نوامبر 2011بدست آدمکشان رژیم ملاک کمپرادورهای حاکم برهندبه قتل رسیده است. رفیق کیسانجی عضودفترسیاسی وسخنگوی حزب کمونیست هند- مائویست بود. اورفیقی بود که دانشگاه رادررشته مهندسی ساختمان بپایان رسانیده و ازهمان روزهای اول در تجدیدساختمان جنبش مائویستی هندنقش فوق العاده مهم داشت. اوکوه ها، تپه ها،جنگل هاودره های بنگال غربی رامانن کف دستش میشناخت. درهرروستاکارکرده ودربسیاری از آنهاهسته های انقلابی توده های مسلح خلق راسازمان داده بود. حاکمان پیشین بنگال غربی یعنی حزب کمونیست هند"مارکسیست"ازاین رفیق دل پرخونی داشتند. آنهاچندین بارتوطئه قتل این رفیق راریختندولی رفیق کیسانجی هرباربامهارت انقلابی ازدام این تسلیم طلبان مزدوربیرون میرفت. تسلیم طلبان به اصطلاح "مارکسیست"که مانند تسلیم طلبان افغانستانی درحرف مارکسیست اندودرعمل مزدوران حقیرارتجاع، سرانجام SFI(State Force of India) تحت رهبری پی.سی. چیدام باران رابه کمک طلبیدند. این دونیروی مزدور همه امکانات شان رابکارگرفتند تا این رفیق رادستگیروبقتل برسانند. تمام رسانه های هنداین رفیق را"تروریست" میخواندند. رفیق کیسانجی تحت این شرایط دشوارجنبش انقلابی مسلحانه خلق را درلالگروقسمتی از چاتیسگرسازمان دادوتشکیلات آنرا استحکام بخشید. کسیانجی بعدازآنکه درک کرد وقادرشد که به خلق خدمت کند، تمام عمرش راوقف این امر کرد.

جنایتکاران حرفوی رژیم و تسلیم طلبان جاسوس رفیق کیسانجی رادستگیروبعدازشکنجه های وحشیانه وضدانسانی بدن نیمه جان اورادرمنطقه "جنگل محل" ازتوایع ولسوالی"میدناپور"انتقال دادند.آنها که هرگزتحمل رهبران توده های بپا خاسته راندارند، یک رویاروئی ساختگی راسامان دیده واین رفیق گرامی رابقتل رسانیدند. توطئه بزدلانه ایراکه مرتجعین هند ومزدوران شان که به ناحق نام کمونیست ومارکسیست را برخودرگذاشته اند، برای قتل رفیق کیسانجی بکاربستند نشان دهنده این امراست که طبقات حاکمه ومزدوران روشنفکروحراف شان تا چه حد ازانقلابیونی که باآنها سرسازش ومعامله را ندارند، میترسند.

این رژیم که انقلابیون بزرگ مانندرفیق آزادورفیق کیسانجی راباکینه بی حد بقتل میرساند قهرمان ودوست بوشپاکمال دال(پراچندا) میباشد. او سینگ صدراعظم آنرادربغل گرفته واورادوست خلق های نیپال نامید.این رژیم با خائنین بخلق مانندپراچندا وبابورام باترای هیچ مشکلی نداردولی اگردستش به رفیق"آزاد"ورفیق"کیسانجی"برسد برای قتل آنهاهزارویک ابلیس رابه کمک میطلبدتاتوطئه بزدلانه کشتن آنهارا طراحی کند.

مائوتسه دون درموردنورمن بسیون رفیق کمونیست کانادائی گفت"روحیه رفیق بسیون،یعنی خودرابدون کوچکترین توجهی به منافع شخصی تماما وقف دیگران کردن، درحس بی نهایت عمیق وظیفه شناسی درکاروعلاقه بی نهایت آتشین وی نسبت به رفقاوخلق تجلی میکرد. همه رفقا باید این صفات راازاوبیاموزند". ما مائویست های افغانستان نام رفیق آزاد ورفیق کیسانجی را بجای رفیق بسیون میگذاریم و میگوئیم که ما همه باید ازاین رفقای بزرگ بیاموزیم وآنهاراسرمشق سخت کوشی، ازخودگذری، صداقت وخدمت به خلق قراربدهیم.

مرگ رفیق کیسانجی ضربه سهمگینی است برپیکرپرولتاریای درحال نبردجهان. ما یقین داریم که توده های انقلابی هندکیسانجی های دیگر را در دامان شان پرورش خواهندداداماتاآن زمان نبایدگذاشت که سنگرخونین جنگ خلق بلرزد.

مرگ رفیق کیسانجی، سنگین ترازکوه همالیااست.

پروخروش وپیروزباد جنگ انقلابی توده های بپاخاسته هند

به پیش درراه تاسیس حزب کمونیست انقلابی افغانستان

مائویست های افغانستان

28نوامبر 2011