Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
"تفنگداران دریائی ما اطفال هستند"

"تفنگداران دریائی ما اطفال هستند"

وآنهانباید بخاطرشاشیدن برجنازه کشته شدگان افغانستان

مورد عتاب قرارگیرند

 

ح. دهقانپور

 

 

این سخنان ریک پیری(Rick Perry) حکمران تکزاس و کاندیدای ریاست جمهوری اضلاع متحده امریکامیباشدکه درمصاحبه اش باCNN گفته است . اودرمصاحبه اش میگویدکه"این طفلکان یک اشتباهی کرده اندونمیتوان آنراجرم نامید".

 

درافغانستان مرکزی،خانزاده هائی تازه به ثمررسیده بره وبزغاله دهقان بیچاره رامیکشتندودرهمان بیرون به سیخ کشیده وکباب کرده میخوردند. دهقان بیچاره که امیدواربودآن بره یابزغاله بزرگ شودتااوآنرافروخته برای دختر و پسرش لباس بخردیامصرف تیل،چای ونمک زمستانش بکندگریان ونالان به خان بزرگ مراجعه میکردتا"عدالت"را اجراکندوخان بزرگ بالبخندی که ازتنعم وتکبربرگوشه لبانش نقش می بست بسوی دهقان دیده ومیگفت"طفلکان نادان اندواشتباه کرده اند، من شخصامیگویم که دیگرازاین کارهانکنند". دهقان بیچاره انگشت صبربرجگرگذاشته با نا امیدی برمیگشت. تازمانیکه جریان دموکراتیک نوین افغانستان به این منطقه نیامده بودوشعله ای هادهقانان رابه مقاومت تشویق نکرده بودند،خانزاده هاکماکان"طفلک"و"نادان"بودند،اماوقتی دهقانان یک نیروی انقلابی رادرعقب شان دیدندوخانزاده های بی تربیه راگرفتاروبه درخت بسته وحساب شان رارسیدند، آنها" بچه آدم"شدند وازحالت "بی عقلی" و "طفلی"برآمدند.

 

تازمانیکه خلق افغانستان رهبری انقلابی نداردوواژگونی برج وباروی امپراطوری سرمایه هدف مبارزه آنها نیست، تازمانیکه مبارزه خلق مابخشی ازمبارزات خلقهای آزادیخواه جهان نبوده ومنافع جهانی امپریالیزم راتهدیدنکند، هرعمل رذیلانه امپریالیزم لاجواب مانده وعکس العمل خلق های گیتی راباخودندارد. دراینصورت است که"قلدرهای"امپریالیست همیشه بانیشخندتکبرآمیز"سگ های شکاری شان راطفلک"و"نادان"گفته آب سردبردل مردم روف ومهربان گیتی میریزند. برای آنکه بتوان یک افغانستان آزادویک ملت سربلند را به وجود آورد، هیچ راه دیگری جزجنگ خلق تحت رهبری طبقه کارگروجود ندارد. ممکن است بسیار کسانی مخالف تجاوز امپریالیست ها بر افغانستان باشد وممکن است یک عده زیاد آنها از صمیم قلب علیه این تجاوز واشغال مبارزه کنند ولی هیچ مبارزه ای بدون رهبری طبقه کارگروجنگ خلق قادربه رهائی افغانستان نخواهدشد. به این دلیل آنانیکه تاسیس حزب کمونیست انقلابی افغانستان را شعار نمیدهندودرراه ایجاد آن ازپائینترین نقطه کاررا آغازنمیکنند، مخالفت شان با امپریالیزم یک مخالفت آرمانگرایانه ولفظی است نه مخالفت عملی- سیاسی. پایان