Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
بیانیه مطبوعاتی

 

 

 

بیانیه مطبوعاتی

کمیته مرکزی حزب کمونیست هند(مائویست)

 

13 جنوری 2012

 

درودهای انقلابی وتمنیات نیک ما نثار تمام دوستان انقلاب هند بادا!

 

ترجمه از متن انگلیسی : مائویست های افغانستان

 

رفقا ودوستان

انقلاب درهند بتاریخ 24 ام نوامبر 2011 یکی ازرهبرانش وتوده های تحت ستم هندیکی ازبهترین خدمتگذاران صدیقش رااز دست داد. طبقات حاکمه هند بتاریخ 1 ام جولای 2010 رفیق آزاد عضو دفترسیاسی وسخنگوی حزب مارا بقتل رسانیدند. یکنیم سال بعدترازآن، آنهایکی دیگرازاعضای دفترسیاسی- رفیق کوتیسوارلو(که بنام های کوتانا، پرلاد رام جی، بیمال وکیشنجی دربین صفوف حزب وتوده ها شهرت داشت)- راطی یک عملیات مخفیانه زنده دستگیر و بعد از شکنجه های غیرانسانی سان دیدن یک رویاروئی مصنوعی بقتل رسانیدند.

 

درهندوستان که گفته میشود بزرگترین دموکراسی دنیاست، طبقات حاکمه فئودال وبورژوازی کمپرادوربیروکراتیک، به کمک امپریالیستها وبه ویژه امپریالیزم اضلاع متحده امریکا درصدداند که جنبش انقلابی ایراکه برای آزادی ملی و دموکراسی براه افتاده به زیرپاشنه های آهنین شان خردوخمیرسازند. از سال 2009 به اینطرف آنها بطورویژه یک عملیات غیرعادلانه ای رازیرنام"گرین هنت" براه انداخته اند. آنها بطور بیشرمانه قانون اساسی وغیره مقرراتی را که خود وضع کرده اند نقض ورهبران وفعالان این جنبش انقلابی رابه قتل می رسانند. آنها با گذاشتن پا به جای پای حکام استعمارگرانگلیسی میکوشند که کشتارهای غیرقانونی شانرازیرعنوان"رویاروئی" توجیه نمایند. این دیگر در سراسرهند قبول شده که"رویاروئی" درهند به معنی "قتل طی یک توطئه" میباشد.

 

.رفیق کوتیسوارلوبتاریخ 26 نوامبرسال 1954 درشهرک پداپالی ازمربوطات ایالت کریم نگارکه ازپیشینه تاریخی جنبش مسلحانه تلنگانا(Telangana) برخورداراست، دیده به دنیا گشود.( تلنگاناجنبش مسلحانه دهقانان درایالت تلنگانا ازمربوطات اندراپرادیش تحت رهبری حزب کمونیست هند دربین سالهای 1946 و1951بود- مترجم).اوجنبش انقلابی هندرابرای تقریبا 4 دهه رهبری کرد. رفیق کوتیسوارلودرآغوش خانواده ای با ذهنیت دموکراتیک بزرگ شد، احساسات وطندوستی وعشق به توده های تحت ستم ازکودکی دراوپرورش یافت. اونمونه درخشانی نسل بعداز شورشگران نیگزالباری را به نمایش میگذارد، نسلی که جنگ طولانی توده ای رابه مثابه خط انقلاب توده های تحت ستم هندترسیم کردواثرات عمیق وگسترده ای رادرسراسرکشورازخودبجاگذاشت. شورش های دهقانی با تعقیب این مدل درمناطق مختلف کشوربه وقوع پیوسته ودانشجویان دانشگاه هاومکاتب عالی رابیدارساخت. شعار"نیگزالباری ایک هی راستا(نیگزالباری یگانه راه است)" درسراسرکشورطنین افگن گردید. این شرایط انقلابی بودکه رفیق کوتیسوارلو را به یک انقلابی مائویست مبدل ساخت. اونخست دراواخردهه 70دهقانان راعلیه سد کهنسال فئودالیزم درزادگاهش - ولسوالی کریم نگار- سازماندهی وچندین مبارزه راازپیش برد. اوهمچنین درجنبش دهقانی معروف به جاگیتیال جای ترایاترا( مارش پیروزی جاگیتیال) نقش تعین کننده رابازی کرد. این جنبش به زودی بغیرازآدل آبادوکریم نگار درتمام شمال تلنگانا گسترش یافت. او مضاف بر بسیج دهقانان درمبارزه علیه فئودال ها، تلاش می ورزید تا دانشجویان، نویسندگان، روشنفکران، کارگران وسایرطبقات تحت ستم واقشارخلق رادروجودیک جنبش انقلابی گردآورد. اونخست دراین راستا به حیث یک عنصربسیج کننده حزبی کارمیکرد، سپس به حیث منشی ولسوالی وبعدابه حیث مسئول کمیته ایالت اندراپرادیش انتخاب شدوبرنده نشان رزمجوی خلق وصفوف حزب گردید. از سال 1986 ببعد او نقش فوق العاده ای را درانکشاف جنبش انقلابی درمناطق مرکزی، شمالی وشرقی هند ایفا نمود. اوتوجهش را بطور ویژه برای مدت هژده سال به دنداکارانیا(Dandakaranya) وهشت سال به بنگال غربی معطوف داشت.ازسال 1993 تازمانی که آخرین نفس هایش رامیکشید به حیث عضوکمیته مرکزی، بعدابه حیث عضودفترسیاسی ومسئول دفترمنطقوی شمال وشرق هندکارکرد. اودربسیاری ازفعالیت های دیگرحزبی مانند تعلیم وتربیه، مجلات، تبلیغات نیزسهم با ارزشی گرفته وفردی بود با استعدادچندجانبه. رفیق کوتیسوارلودرغنا بخشیدن به اسنادوانکشاف خط سیاسی- نظامی حزب واتخاذ پالیسی های آن نیزنقش تعیین کننده ای راایفا کرد. دربسیاری ازجلسات وصحبت های دوجانبه با سازمان های رهائیبخش ملی ونیروهای مائویست درجنوب آسیا نماینده کمیته مرکزی حزب بود. او درراه متحد ساختن دسته ها وافراد مارکسیست- لنینیست که بعد ازفروکش نمودن جنبش نیگزالباری وبه ویژه برای دست یافتن به اتحاد سازمان های ML و MCC (مارکسیست- لنینیست ومرکزیت کمونیست مائویست Communist Centre  مترجم) که بعداز نیگزالباری بمثابه جریانهای جداگانه بمبارزه شان ادامه میدادند، تلاش وسیعی بخرچ داد. به اینصورت جای اودرگلوگاه تاریخ انقلاب درهند همیشه خالی باقی خواهد ماند.

 

رفیق کوتیسوارلو همانگونه که در اواخر دهه 70 نقش فوق العاده مهمی را درجنبش دهقانی جاگیتیال بازی کرد دردهه اول قرن بیست ویکم مهندس خیزش مشهورخلق لالگرشد. او رهبر الهام آوری بود که هیچزمانی خلق و کادرهای حزب را تنها نمیگذاشت واستوار وپابرجا در بسیاری از فرازوفرود جنبش انقلابی هند با شهامت وابتکارعمل باقی میماند. او سازمانده مبتکر، فرمانده رزم جوئی بود که رهنمودهایش ازعشق وغمخواری به توده ها سرچشمه میگرفت. حضور خارائین او درمیدان مبارزه دراولین نگاه پشت دشمن را میلرزانید. اوچندین حمله وتلاش را که بقصد قتل اوسان دیده شده بود موفقانه عقیم گذاشت. اورزمجوی خستگی ناپذیری بود که بلاانقطاع بدون هیچگونه گذشت ومدارابا دشمن می جنگیدوهیچ فرصتی راکه میتوانست بادشمن ازنظرسیاسی یاازطریق نظامی بجنگد،ازدست نمیداد. بهمین دلیل طبقات حاکمه هند بسرکردگی سونیا- منموهن چیدام باران- پرناب- جایرام دراتحادنامقدس با صدر اعظم بنگال غربی مامتا بانرجی اورا بعدازدستگیری بطوروحشیانه به قتل رسانیدند. آثارشکنجه های وحشیانه برجسد بیجان او نشان دهنده ماهیئت فاشیستی دشمن زبون رانشان میدهند. ازجانب دیگراوغیرانسانی ترین شکنجه هارادرسایه مرگ ازدشمن تحمل کرده وآنهارا به حقیران بیچاره مبدل ساخت. درفش سرخ پرولتاریای جهان باریختن خون اودرجنگل محل ،پررنگ تر شد.

 

با مرگ رفیق کوتیسوارلو(کیشنجی) انقلاب هند یکی ازبزرگترین رهبرانش را ازدست داد، این ضایعه بزرگی است برای حزب ما. ازچند سال به اینطرف حزب ما بطورپیوسته نیروی های مهم رهبری اش راقربانی داده که جبران آن تحت شرایط کنونی ناممکن میباشد. معهذا، حزب ما بطورخستگی ناپذیربرای اعتلای انقلاب هند ودرجهت مرفوع ساختن این ضایعات نبرد خواهد کرد. طبقات استثمارگرحاکم هرگزنیمتوانند این حقیقت رادرک کنند که توده ها و جنبش های انقلابی صدهاوهزارها رهبرانی جون رفیق کوتیسوارلووآزاد رامیزایند، آنها به این توهم غرقند که با قتل رهبران میتوانندجنبش رانابودسازند. زیرا آنها نمیدانند تازمانیکه استثماروستمگری ادامه داشته باشد، توده ها نیز به انقلاب کردن ادامه میدهند ورهبرانی مانند کوتیسوارلوهمیشه ظهورخواهندوکرد، به همین دلیل مبارزات عظیم با قربانی ها وآرمان ها باهزاران رموزالهام بخش تثبیت می گردند.

 

کمیته مرکزی حزب مادرمقابل رفیق شهیدکوتیسوارلوسرتعظیم انقلابی فرودمی آورد. کمیته مرکزی مامراتب همدری عمیقش رابامادرمدوراما، که درعالم غرق بودن دراندوه وماتم ازتوده هاخواست که پای شان رابه جای پای فرزندش بگذارد، اعضای خانواده ودوستان رفیق کوتیسوارلوابرازمیدارد. کمیته مرکزی ما ازتمام اعضای حزب، چریک های رهائی بخش خلق PLGA، فعالین سازمان های توده ای وتوده های انقلابی که همه وهمه درماتم واندوه قتل وحشیانه رفیق کوتیسوارلوغرقند، میطلبدکه برافسردگی شان غالب آمده وجنگ خلق رابا شدت بیشتربه پیش ببرند. کمیته مرکزی ما جوانان رافرامیخواند که با تعدادبیشتری به حزب وچریک های رهائی بخش خلق پیوسته وبرای عملی ساختن آرمان رفیق کوتیسوارلوپا جای پای اوگذاشته وبه پیش به مارش بپردازند. حزب ما به دموکرات ها وانقلابیون هوادارکه جنازه رفیق کوتیسوارلوراازبنگال غربی به پداپالی انتقال دادند وتمام آنهائیکه درمراسم تدفین اوبتعدادزیادی با عبورازموانع وحلقه های محاصره پولیس ونیروهای دولتی، شرکت ورزیدندتا به جنازه یکی ازرهبران شهید شان ادای احترام بگذارند، درودهای انقلابی اش را میفرستد.

 

ماازتمام سازمان های توده ای، تشکل های مدنی، احزاب انقلابی،دموکرات ها، نویسندگان، خبرنگاران، دست اندرکاران رسانه ها، هنرمندان، منسوبین"مبارزه نلنگاناآزاد"که قتل وحشیانه رفیق کوتیسوارلورامحکوم کرده اندباتواضع خالصانه سپاسگذاری میکنیم. سلام های انقلابی نثارتمام آن روشنفکران وخبرنگارانی بادا که بامقاله ها و نوشته های شان قتل ددمنشانه رفیق کوتیسوارلورامحکوم کرده اند. کمیته مرکزی مابه تمام احزاب انقلابی وسازمانهای دموکراتیک چندین کشورکه درضمن محکوم کردن قتل سبعانه رفیق کوتیسوارلووجنگ حکومت هندعلیه خلق آن، پیام های تسلیت فرستاده اند درودهای انقلابی اش را میفرستد.

 

سرانجام کمیته مرکزی مابه نمایندگی ازتمام حزب، چریک های رهائی بخش خلق، سازمان های انقلابی توده ای وتوده های انقلابی هندباردیگرقویا تعهدمی سپارد که علیرغم تمام موانع ومشکلات درراه انقلاب دموکراتیک نوین وبرای نیل به سوسیالیزم وسرانجام کمونیزم به پیش مارش خواهد کرد وآرمان وآرزوهای هزاران شهیدبخون خفته بشمول رفیق کوتیسوارلورا برآورده خواهد ساخت. مایقین داریم که توده های تحت ستم هندوسراسرجهان تازمانی که فئودالیزم، بورژوازی بروکراتیک کمپرادوروامپریالیزم رابگورنسپارندوبه انواع مختلف رجعت گرائی پایان ندهند،آرام تخواهند گرفت.

 

زنده باد رفیق کیشنجی

زنده باد مارکسیزم لنینیزم مائویزم

زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری