Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
نباید در مقابل دزدی طالبان سکوت کرد

 

نباید درمقابل ادعای طالبان و تائید امپریالیست ها سکوت کرد

 

 

درجنگی که درافغانستان درجریان است بدون شک طالبان سهم عمده دارند، امانیروهای دیگریعنی نیروهای غیرطالب نیزدرآن سهیم میباشند. نیروهای ناراضی جهادی مانندنیروهای مربوط به گلبدین حکمتیار، فرقه اهل حدیث، دسته حقانی نیز می جنگند. مضاف بر اینها نیروهائیکه به واسطه دستگاه های اطلاعات کشورهای همسایه وهمچنین نیروهای دیگرذینفع درافغانستان استخدام میشوند نیزدراین جنگ سهیم اند. درکناراین ها دسته های کوچک افراد ماجراجو،لات های زرنگ ولومپن هابه رهزنی وکلاهبرداری اشتغال دارند. اما یک بخش دیگرنیروهای اندکه بدون رابطه با اینها دست بمقاومت میزنند. اینها نه طالب اند ونه اخوانی جهادی. اینهامیخواهند تا آخربجنگندومقاومت کنندولی ازنظرذهنی وبه دلیل ناتوانی دراکمالات ودستیابی به یک استراتیژی رهیاب به بن بست میرسند وسرانجام میروند وتسلیم میشوند. درمجموع تمام این ها فضائی راایجاد میکند که با چشمان یک امریکائی واروپائی نمیتوان اجزای آنرا مشاهده کرد. بهمین دلیل همه آنها به حساب طالبان نوشته میشود.

 

این سطحی نگری ساده لوحانه یک توهین بزرگ به مردم شجاع وآزادیخواه افغانستان میباشد. این توهین عبارت ازاین است که مردم افغانستان منهای طالبان و چندجهادی جنایتکارمانندگلبدین وحقانی درقبال اشغال وطن واسارت شان کاملا بی تفاوت بوده واصلا ناراضی نیستند. درحالیکه فقط یک عده جهادی مزدورویک تعداد تسلیم طلب میهنفروش که یکی نقش سگ رهیاب رابازی میکندودیگری نقش قمری خانگی امپریالیست هاراناراضی نیستند. خلق افغانستان وارث سنن پرافتخارمقاومت هزاران ساله میباشد.اگردرحال حاضربنابه نداشتن رهبری متمرکزپیشرو بطور دسته جمعی مشت های آهنین شان رابر دهن امپریالیست های اشغالگرنمی توانند بکوبند، بطورفردی ودسته های کوچک این کاررامیکنند. طالبان مبارزات آنهارا می دزدندوامپریالیست های دغلبازآگاهانه این دزدی را تبلیغ وتائید میکنند.

 

خوب بیادداریم که یکی ازعساکراردوی به اصطلاح"ملی" افغانستان که به ملیت شهیم هزاره تعلق داشت، تفنگش رابجای آنکه بسوی هموطنانش نشانه برود بسوی اشغالگران برگرداند. به زودی طالبان اعلام کردندکه اوازافرادما بود. محقق وخلیلی وسایرمرتجعین میهنفروش ملیت هزاره نیزبخاطرحفظ موقعیت شان نزدامپریالیست هاآوازه انداختند که" این تهمتی است که دشمنان برمردم هزاره واردمیسازند. این عسکرهزاره نبوده است". خوانین ومیرهای مرتجع هزاره اینگونه حرف هارا درموردعبدالخالق اعدام کننده نادرخان نیزمیگفتند و میگفتند که پدرش تاجک لوگری بوده ومادرش فاحشه غلام نبی خان چرخی، اوهزاره نیست. امااکنون عبدالخالق به قهرمان این مردم تبدیل گردیده وخواننده های این ملیت درمورداوسرودهای گوناگونی را می سرایند. بیشک که قهرمان اصلی وهزاران مرتبه قهرمان ترازعبدالخالق این عسکراردوی"ملی"است. به همین صورت ده هاوصدها قهرمان دیگرمردم را طالبان می دزدند و امپریالیست ها ونوکران شان آنرا تائید میکنند. این دزدی شخصیت ها وقهرمانان ملی است. طالبان نه آن دبستانی رادارند که قهرمان بپرورانند و نه اندیشه قهرمان پرور را.

 

اکنون یک افغانستانی دیگردوتن ازصاحب منصبان عالی رتبه امریکائی رادروزارت داخله کشته وطالبان فی الفوراعلام کرده اندکه او"نفرمابود". طالبان اورا "مجاهدقهرمان"خوانده وبه این لقب دادن انگیزه اصلی اویعنی آزادی خواهی واستقلال طلبی رانفی و"پان اسلامیزم"راجا نشین آن میسازد. گویا که او شرایط عینی یعنی قلدری سربازان خارجی واسارت افغانستان را نمی دیده ولی ازنبود یک امارت جهانی اسلامی رنج میبرده است!طالبان نتنهااوراتوهین میکنند بلکه ناقص العقل نیزمعرفی مینمایندومیگویند که اومریض وقادر به درک اوضاع عینی نیست. حال گناه این فردچیست که هم زندگی معمولی اش رااز دست بدهد وهم شخصیت فکری اش رادر مذبح دروغپردازی طالب و امپریالیست قربانی کند؟ اگراونمیتواند ازخود دفاع کند، نیروهای آزادیخواه باید از شخصیت اصلی اودفاع کنند زیراما همه مدیون اینگونه افراد جانباز میباشیم.

 

ازجانب دیگر، رسانه های مترقی بایدبخاطردفاع ازحقیقت ونگرش وقایع تاریخ خونبارسرزمین افغانستان اینگونه ادعای بی مدرک وبدون اثبات طالبان راکه درتاریکی ونبودمعلومات انجام می یابند،موردپرسش قرارداده ونائید توطئه گرانه رسانه های امپریالیست ها را محکوم کنند. زیرا برای یک افغانستانی آگاه این خیلی غیرباوراست که فرهنگ مقاومت هزاران ساله خلق کبیرافغانستان دیگر سیاف ومحسنی، محقق ودوستم، عبدالله عبدالله وضابط اسمعیل میزاید تا نقش دستیاران اشغالگران رابازی کنند. افغانستان تنها پرورش گاه حامدکرزی، ببرک کارمل وشاه شجاع وچمچه دارباشی های جهادی نیست بلکه همین سرزمین ابومسلم خراسانی ومیرمسجدی، وزیراکبرخان وسردارایوب خان رانیزپرورش داده است. افرادی که باورمیکنندخلق افغانستان درقبال اشغال سر زمین شان بی تفاوت اند، اشتباه میکنند. این خلق قهرمانان بزرگی مانندسیدال سخندان،مجیدکلکانی،قاضی ضیا،بشیربهمن وصدهامیهن پرستان گمنام دیگررا پرورش داده واکنون نیزپرورش میدهد. بادرک این حقیقت تاریخی به پذیرش این حقیقت بایدرسید که ادعای طالبان دراینگونه موارد دروغ بوده ورسانه های مترقی باید پیوسته توطئه اخوان طالبی وجهادی وباداران امپریالیست شان را افشا سازند.