Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
بازهم یک جنایت دیگرنیروهای امپریالیستی

 

بازهم یک جنایت دیگرنیروهای امپریالیستی

زنان و کودکان قربانی جنایت سربازان آمریکایی

 

نوشته: حفیظ بشارت

جنایت سربازان آمریکایی تابه حمله وقتلعام مردم بیگناه درخانه های شان سرکشید. اکنون خبری منتشر میشود که بعدازویتنام گوش هیچ کسی نشنیده وانسان نمیتواند آنهاراباورکند. گزارش تازه ای که همین حالا ورد زبان رسانه هاست میگویدکه یک سربازآمریکایی مجهزبااسلحه مدرن دست داشته خویش واردیک قریه شده وسپس باورود به خانه های گلی دهاتیان مظلوم حداقل 16 تن اززنان وکودکان بیگناه رابه رگباربسته وبابرچه قصابی کرده است.این خبردرحالی منتشرمیگرددکه خبرهای قبلی جنایت سربازان اشغالگرآمریکایی از صفحات انترنیتی ورسانه های بین المللی برداشته نشده است. رسانه های افغانستانی که ازجانب دولت ومنابع خارجی"تمویل" میشوند از انعکاس حقیقت این جنایت خودداری کرده اند. انتشارخبرهای دروغ ومیان تهی ازسوی رسانه های داخلی افغانستان برسهمگینی این جنایت می افزانید. این استتارحقیقت وارائه معلومات نادرست نشان میدهد که مردم ستمدیده ولی آزادیخواه کشورما درنبرد برای رهائی شان چقدرتنهامیباشند. وژورنالیست ها وخبرنگاران درکشوری تحت اشغال ما چگونه با ارائه معلومات دروغین،درصف ستمگران اشغالگرایستاده اند.به این قسم عملا دیده میشودکه این تنها اشغالگران نیستندکه جنایت میکنند بلکه دولت مزدورورسانه های وابسته نیزدراین جنایتکاری شریک اندوبا دروغگوئی و اختفای حقایق برروی جنایت سربازان اشغالگرآمریکایی سرپوش میگذارند. درواقع مردم افغانستان تنهاقربانی جنایت های اشغالگران نمیباشند بلکه همچنان قربانی عمل خاینانه افرادی نیز هستندکه مانع رسیدن حقایق به مردم وجهانیان میباشند.تمام رسانه های داخلی افغانستان از جنایت شب گذشته اشغالگران در قریه زنگی آبادولسوالی پنجوایی چنین گذارش داده اند که یک سربازامریکایی حداقل 16 تن افرادبیگناه راقصابی کرده است. آنهائی که از قتلعام زنده بدررفته اند شهادت میدهند که دراین جنایت چندین نظامی اشغالگردست داشته اند.

تجربیات گذشته نشان میدهدکه هیچ رسانه ی برای انعکاس واقعیت ها به محل حادثه نمی رودوآنچه اشغالگران وحکومت دست نشانده اش اعلان میکنندبه آن اتکاکرده وگزارش شان رامنتشرمی سازند. چه کسی میتواندذهنش راقانع سازدکه یک سربازبه تنهای دست به چنین جنایتی میزند؟ سربازان آمریکایی هنگامی که دست به عملیات میزنند با کثرت عدد واردعمل می شوند. این تعدادبه ده ها نفرمیرسد و هیچ سربازآمریکایی قادرنیست به تنهای ازبارک خارج شده و بقصدکشتاراهالی بسوی دهکده یی روان گردد. زیراآنهابرطبق گفتارمقامات امریکائی بهترین، تعلیم یافته ترین ، منضبط ترین وفلان وبهمان ترین سربازان روی زمین اندو همیشه برطبق دساتیرجنرالها وافسران شان عمل میکنند. بنابه این دلایل هیچ مدرکی وجودنداردکه این قتل عام نیزازجمله"تفریح باکشتاراهالی فتح شده"نباشدکه سربازان امپراطوری روم انجام میدادند.

ازسوی دیگرروستائیان افغانستان بخاطرحفاظت ازدام ها وعادات شبان پیشه گی ادوارگذشته نه دور، سگ نگه میدارند. روستائیانی که در اطراف قندهارزندگی میبکنند نیزغیرازاین نیستند. سگ هابهنگام ورودبیگانه به محوطه ایکه آنها در آن زندگی میکنند(برخلاف خائنین ملی وتسلیم طلبان)به رسم اعتراض سروصداهای زیادی رابراه میاندازندوگویا که میگویند"توحق نداری اینجاباشی بروگورت راگم کن" (چیزیکه خائنین ملی وتسلیم طلبان میهنفروش بایدازسگان بیاموزند)، به همین دلیل درهرروستا چند سگ وجود دارد که امکان ورود دزدان را مشکل میسازند.

مضاف براین تقریبا دوسال قبل درهمه قریه های به اصطلاح آنها"ناامن جنوب"رژیم دست نشانده پولیس محلی استخدام کرد.به یقین گفته میوانیم که درهمین قریه که سربازان جنایت کارامریکایی دست به قتلعام زده اند، چندین پولیس محلی وجودداشته،اگرفرض کنیم که سگان رابه تیربسته باشند، بااین پولیس هاچه کرده اند؟ چطورامکان داردکه درزمان جنایت هیچ یک ازاین پولیس ها درمحل جنایت وجود نداشته باشد؟ اینها وده ها حدس وگمان قرین به حقیقت نشان میدهندکه این قتلعام بانقشه قبالی وبخاطر ایجاد ترس وارعاب دردل مردم افغانستان انجام یافته است.

برعلاوه، این اولین جنایت سربازان اشغالگرنیست وبه یقین که آخرین آن هم نخواهد بود، همانگونه که بمباردمان محافل عروسی آخرین کشتار این ددمنشان جنایتکارنبود.آنها بارهابعدازقصابی مردم افغانستان زیرنام طالب وتروریست باقساوت وحشیانه با اجساد کشته شدگان عکس های یادگاری گرفتندولی به آن هم بسنده نکردندواعضای بدن اجسادبی جان راقطع وبعنوان یادگاری باخودبردند. اما این هم عطش بربریت آنهارافروننشاند ودیدیم که آنها براجساد بیجان مردم شاشیدند وادعا کردند که آنها طالبان بودند. بنا به این دلایل به راحتی می بینیم که جنایت خصلت ذاتی امپریالیست های اشغالگر بوده وامپریالیزم اخلاق انسان راتاحد بربریت سقوط میدهد.

کجااندآن واعظین "دموکراسی"وآن"عاشقان امپریالیزم"که بیایند وبه مردم قندهاربطورخاص ومردم افغانستان بطورعام بگویند که "امریکائی هابرای شمادموکراسی وآزادی آورده اند!". ننگ وخفت این توحش وبربریت به اندازه ای است که حتی مرتجیعنی میهنفروشی که درپارلمان نمایشی رژیم کابل جمع شده وبه خلق افغانستان خیانت میکنند، نمی توانند سنگینی وسهمگینی آنرا تحمل کنند. حتی آنها که وجدان شان راهیچ خیانتی ازخواب بیدارنمیکند، ازوحشی گری امریکائی بیدارشده اند. مردم شریف افغانستان برای بدست آوردن استقلال وحصول آزادی ظرفیتی عظیمی دارندولی کجاست ظرفیت خائنین وطنفروش وتسلیم طلبان واژه باز؟ توحش وبربریت سربازان بادار آنها با هر جنایت شان بر روی دموکراسی شان می ریزند وظرفیت تبلیغات "گفتمانی" ظان رابه فنا می کشاند. روزی خواهد رسید که فقط آنها باقی بمانندومحاکمه توده های خشمگین کشور.

مردم قهرمان افغانستان، ما هیچ راه دیگرجزگزینش راه مقاومت عادلانه علیه اشغالگران نداریم. بپا خیزید و بساط اشغالگران و خائنین ملی رابرچینید.

ننگ و نفرین باد برهمه اشغالگران و مزدوران افغانستانی شان

زنده بادمردم افغانستان

به پیش درراه برپائی مقاومت عادلانه خلق

برای کسب آزادی به پا خیزید.