Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

 

جهاد ضد انسانی شوئنیزم فارس وآیت الله ها

علیه پناهندگان مظلوم افغانستان درایران

 

بیشترازسه دهه است که سرمایداری افغانستان را به جهنم روی زمین مبدل وخلق آزادیخواه آن را به اطراف واکناف جهان آواره ساخته است. ایران یکی ازممالکی است که افغانستانی ها بنا به مشترک بودن زبان، فرهنگ وگذشته های تاریخی ازیکطرف و امکانات کاروزندگی ازجانب دیگربه آن پناه برده اند. دراین مدت رژیم حاکم برایران ازپناهندگان افغانستان برخلاف معیارهای حقوق بشروستانداردهای"پناه دادن وپناه گزیدن"استفاده کرده است. به هنگام جنگ ایران وعراق، آخندها ازاین مردم که ازجنگ فرارکرده بودند، گوشت دم توپ ساخته وآنهارا بسوی پاک کردن مزارع مین های خرم شهرومناطق دیگر مارش دادند. دراین کارزارضدانسانی رژیم آخند هاهزاران تن پناهنده افغانستانی جان باخته ورژیم آنهائی راکه پاودست شان راازدست داده بودندبه تیربست تاجنایت شان بی سندباقی بماند.

موازی به این جنایت، آنهامزدوران جنایتکارشان مانندخلیلی، محقق، محسنی وامثالهم راتسلیح، تمویل وتشجیع نموده وبرای برپائی جنگ داخلی درافغانستان اعزام داشتند.آنهاباسلاح، پول ومشاورایرانی مانندرهزنان واردافغانستان شده ودمارازروزگار مردم در آوردند.

بعدازتجاوزامپریالیست هابرافغانستان، بازهم مردم مظلوم این سرزمین ده ودیارشان راترک گفته وبسوی ایران روآوردند. رژیم آخندها که اکنون موردغضب بادارانش قرارگرفته وتحریم های زورگویانه امپریالیست هاگلویش رابیشتردرمعرض پنجال های آهنین خلق ایران میگذارد، بیشترازپیش سبعیت و درنده خوئی دیدگاهی اش رابه نمایش میگذارد.

جنایت جنایتکار ومجازات مظلوم،

پس ازآنکه رژیم جنازه زن جوانی راازچاه آب درنزدیکی خانه ایکه دونفرافغانستانی درآن زندگی میکردند، پیدا کرد آوازه انداخت که قاتلین زن مقتول افغانستانی اند.این آوازه پیش ازآنکه تحقیقاتی بمفهوم واقعی کلمه برای پیداکردن قاتل صورت بگیرد برسر زبان هاافتاد.اکنون اقلیت پناهندگان افغانستانی که طبقات حاکمه ازوحدت آنهاباخلق ایران میترسندوطبقات تحت استثمارواهالی تحت ستم تصورمیکنندکه آنهاعامل سیه روزی وبیکاری آنهاهستند، به جنایت متهم میشد. شوئنیزم رذیلانه فئودال- کمپرادورهای فارس باپیشداوری وذهنیت منفی اهالی درهم می آمیخت وبه امواج کینه ونفرت بالفعل تبدیل میشد. دیری نگذشت کهگروه های ازاراذل واوباش باچوب وچماق وحتی سلاح جارحه الله اکبرگویان بجان پناهندگان بیدفاع افغانستانی افتادند. رژیم که نتائیج نقشه شیطانی اش راقبل ازقبل میدانست اکنون فقط تماشامیکرد. شهروندان یزدتوگوئی که"راه بهشت ازآزارواذیت مظلومین وپناهنده گان افغانستانی میگذرد"بجان همسایه اش افتاده وبه چوروچپاول ودارائی ناچیزآنهاپرداختند. مردان"شجاع وبا غیرت"ایرانی زنان پیرواطفال بیدفاع ومظلوم افغانستانی رابزیرمشت ولگد گرفتند. آنهاخوب میدانستندکه این اولین بارنیست که رژیم شان به آنهادروغ میگویدوبیادداشتندکه"خفاش شب"رانیزهمین رژیم"افغانی"میگفت.آنهاخوب بیاددارندکه رژیم همه جنایتها رااول به افغانستانی هانسبت میدهدوکینه وعداوت رابین مردم ایران وافغانستان دامن میزند. آنهانیک آگاهندکه"ملاوآخند" بافتنه انداختن حکومت میکنندولی بازهم با"شجاعت"غیرقابل وصف پناهنده های ستمکش رابه زیر مشت ولگدگرفتند"نگریدشیرژیان را بخش--- هنرنزدایرانیان است وبس!"چه هنری بالاترازپی نبردن به حقیقت واسیرتوطئه شدن است؟ واقعاکه فقط شیرهاچنین هنری را دارا میباشند نه انسان ها.

آیاپیداشدن جنازه مقتول ازچاه آبی درنزدیکی خانه پناهنده افغانستانی دلیل قاتل بودن آنهانیزمیباشد؟ فرض کنید که آنهااعتراف کرده باشند که قاتل اند، آیا بازهم میتوان به حرف این رژیم باورکرد؟ مگراعتراف گیرنده پولیس همین رژیم جنایتکارنیست که در هزاران مورددروغ گفته ودرهزارویکم مورد نیز دروغ خواهد گفت.پولیسی که مردم خودراتادم مرگ شکنجه میکندوازآنها به جبراعتراف میگیردبدون شک ازکارگران مظلوم افغانستانی باوحشیانه ترین شکنجه هااعتراف گرفته است.هنرزمانی نزد "ایرانیان"میتوانست باشدکه برروی رژیم عوام فریب شان تف انداخته ومیگفتند"توهمیشه دروغ گفته ای واکنون نیزدروغ میگوئی".

مضاف براین،اهالی کدام سرزمینی است که جنایتکاروآدمکش ندارد؟ فرضااگرآن دوافغانستانی جنایتکارهم بوده باشند، این موضوع رابه افغانستانی های دیگرچه؟ واقعا که چنین قضاوتی ازداشتن "هنر"یکتا منشامیگیرد.

 شوئنیزم ایرانی

درهیچ جاوهیچ سرزمینی هیچ مردمی مانندپناهندگان افغانستان درایران تحقیر، توهین، اذیت وشکنجه نمیشوند."افغانی مادر قحبه"،"افغانی خر"،"افغانی بیخرد"،"افغانی بی فرهنگ"،"افغانی رذیل"،"افغانی کثیف"و...غیره اصطلاحاتی اندکه هرایرانی اگر یکی ازآنهارادرموردیک افغانستانی استعمال نکرده، حتماشنیده است که یک هموطن"متمدن وبافرهنگش"آنرااستعمال کرده است. این اهانت وتحقیربه اندازه ای مروج است که حتی یک کردی که خودنیزدرمنگنه "عظمت طلبی فارس"هاخرد و خمیرمیشودویا یک"ترک"که سوژه تمسخروجوک های اهانت آمیزیک فارس است، آنرا درموردیک افغانستانی بکارمیبرد."این هم هنراست". اذیت وآزار، لت وکوب افغانستانی برای نیروهای امنیتی ومامورین فارسی یک مسئله عادی است. یک کارگرافغانستانی در9 از 10 موردبه نصف حقوق یک کارگرایرانی استخدام میشود. آنهااغلبا به کارگاه های سنگ بری وداش های خشت پزی وجاهائی که یک کارگرایرانی هرگزنمیرود، رفته کارمیکنند. بااین وصف نیزوقتی بدست پولیس رژیم می افتندبدون آنکه به خانواده های آنها اطلاع بدهندویا به آنهافرصت بدهندکه داوطلبانه ایران راترک کنند، آورده وازمرزایران بیرون میکنند.اغلب اوقات استخدام کنندگان ایرانی ده هاوصدهاکارگرراقبل از روز پرداخت به دست پولیس می سپارندوآنها نیزاین ستمکشان راردمزر میکنند. افراد پولیس هزارویک واسطه ووسیله رابکارمیگیرندتادرمرزهای شرقی ایران منتقل گردند.ازاین مرزهاست که موادمخدرافغانستان عبورمیکندواگراودندانش به پوست زمخت قاچاقبران موادمخدرگیرنکند، حتما یک کارگربیچاره افغانستانی راکه بعدازسالهازحمت کشیدن وچندقرانی پس اندازکردن به افغانستان برمیگردد، گیر میکندوجیبش را خالی میکند.

کارگران افغانستانی وخانواده های شان برخلاف ابتدائی ترین معیارانسانی ایکه یک رژیم بایدداراباشد، ازدسترسی به خدمات آموزش وپرورش، بیمه وداکترخانوادگی محروم اند.حتی آنهائیکه روزی ازطریق مزدوران"وحدتی"آرسماثبت شده وظاهرا بعنوان ساکنین قانونی ایران حساب میشوند نیزشامل این کیفرمیگردند.دراین اواخردامنه اقدامات ضدانسانی شوئنیزم ایرانی فراتر رفته ومقامات رژیم دربسیاری ازولایات ایران فروش ضروریات ابتدائی زنده ماندن رابه بهانه غیرقانونی بودن به افغانستانی ها ممنوع اعلام کرده اند. در28 ایالت از31 ایالت ایران حضورافغانستانی هارادربرخی ازنقاط ویاتمام نقاط شهرممنوع اعلام کرده اند. دربسیاری ازاین ایالات شیربرای کودکان چه که حتی دواوداروبرای مریضان نیزممنوع اعلام شده است. داکترحق عیادت مریض افغانستانی راندارد، شرکت اتوبس مجازنیست مسافرافغانستانی رابردارد، شفاخانه هامریض های افغانستانی رامعالجه نمیکنندو...غیره. درولایات شمال درنزدیکی دریای خزر(ایالت مازندران)حتی جوالی وحمال افغانستانی از21 ام ماه جون 2012 اجازه نداردکه کارکند.مقامات رژیم اعلام کرده اندکه افغانستانی هاتهدیدبرای مردم مازندران میباشند وازجانب دیگرچون آنها کثیف اند،به صنعت سیاحت مازندران صدمه میزنند.

وظیفه انقلابیون ایرانی درمظاهره علیه جنایت رژیم آخندی ختم نمیشود 

انقلابیون واقعی ایران وکمونیست هانبایدبه مظاهره علیه رژیم جنایتکاراسلامی درایران بسنده کنند. بخشی ازتکیه گاه این رژیم شوئنیزم وعظمت طلبی ایرانی است.شوئنیزمی که ایران رابرکردها، اعراب، بلوچ ها ولرهابه جهنم روی زمین مبدل ساخته است.آنهانبایدتنهااین سیاست"هنرمندانه"رژیم رامحکوم کنند، بلکه باحوصله وکارمداوم درازمدت برعلیه شوئینزم چندش آور وعظمت طلبی تهی مغزانه فارس کارکنند. هرحزب یاسازمانی که باصدای بلند"مرگ برشوئنیزم فارس"راشعارنمیدهد، با سیه روئی درکناراین رژیم جنایتکاربرله این شوئنیزم رذیلانه ایستاده است. هرحزب یاسازمانی ایرانی ایکه مبارزه باشوئنیزم فارس را جداازمبارزه بارژیم وامپریالیزم میداندبدون شک دراین جنایت رژیم وجنایت های قبلی آن علیه کردها، بلوچ ها، اقلیت های مذهبی وملی دیگرشامل است.

یکم اسد 1391