Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
به منا سبت درگذشت رفیق حفیط

 

 

پیام تسلیت به منا سبت درگذشت رفیق حفیظ

 

بگذارمرگ رفیق حفیظ

نقطه ای باشد

برای خیزش

وچرخش دوباره مان

ما باز قطره قطره

سیلاب میشویم

و درفش رزم وپیکار

رفقای به خون خفته

وگلگون کفن مان را

دوباره برفراز

بام دنیا

بلند خواهیم نمود

وبا رزم وپیکار خود

ثابت خواهیم ساخت

که "پایان تاریخ "

افسانۀ بیش نیست

بگذار خفاشان ظلمت پرست

درتاریکی

لجن پراگنی نموده

آفتاب را انکار نمایند

آفتاب دوباره طلوع میکند

ومبارزه باردیگر

اوج میگیرد

 

باتأسف اطلا ع یافتیم که رفیق حفیظ یکی دیگر ازستاره های جنبش انقلابی مارکسیستی- لیننیستی- مائوئیستی افغانستان از کنار مارفت .مرگ این رفیق برای جنبش کمونیستی - مائوئیستی افغانستان بسیار سنگین ودرد آور است واین در شرایطی است که از یک طرف درطول بیش از سه دهه هزاران تن از رفقای انقلابی ما از طرف باندهای جنایت کار خلق وپرچم واخوان این نوکران سوسیال امپریالیزم شوروی وامپر یالیزم جنایت کار امریکا وشرکای جرم پاکستانی ،ایرانی وعربستانی شان شهید گردیده ویادر زندان های مخوف وفا شیستی پل چرخی ویا جاهای دیگر انواع واقسام شکنجه های جسمانی وروانی رامتقبل شده اند وآنهایی هم که ازچنگ این کفتارهای وحشی وآدمکش نجات یافته اند به انواع واقسام مریضی های جسمانی وروانی مصاب گردیده اند. در شرایط فعلی جنبش(م ل م ) افغانستا ن در وضعیت بسیار سخت ودشوار به سر میبرد. از یک طرف تهاجم نظامی امپریا لیزم جنایت کار امریکا وقوای ناتو ورژیم دست نشانده شان که متشکل از تمام وطن فروشان وخائنین ملی خلقی - پرچمی ، جهادی - اخوانی ، طالبی وتسلیم طلبان فرومایه که با شعارهای فرمایشی وفریبنده دموکراسی وارداتی وارد میدان شده اند، شرا یط را برای فعالیت (م - ل - م ) ها دشوار ساخته اند.از طرف دیگرنظرات اپورتونیستی خرده بورژوازی وتنگ نظرانه دگماتیستی وسکتاریستی چنان درجنبش چپ مسلط گردیده است که ما نه با زنده های جنبش که عمر خودرا در راه مبارزه انقلابی وقف نموده اند ، می توانیم کنار آئیم ونه باجان باختگان وگذشتگان جنبش انقلابی . بیائید یک بار به گذشته جنبش انقلابی کشورنظراندازی نمائیم وببینیم که چقدر رفقا ،پیشتازان وتناوران جنبش انقلابی مان را ازدست داده ایم وما درمجموع دربرابر خون های ریخته شده آنها چه کرده ایم وچه کرده میتوانستیم که تا حال نکرده ایم. ما حداقل تا حال نتواستیم ویا نخواستیم که از بسیاری از این ستاره های انقلابی یادی به عمل آوریم و مرگ آنهارا با سکوت بدرقه نموده وبه سخریه گرفته ایم. این اعمال ما اگر از یک طرف ریشه در گروهیکری وکاسبکاری خرده بورژوازی دارد ازطر ف دیگر درک ناقص ما رااز (م - ل - م) نشان میدهد. ما تاهنوز که هنوزاست بسیاری از مسائل راباهم قاطی میکنیم وتصویر بسیار تاریکی به جنبش ارائه مینمائیم .دراین نوشته روی بحث من با تسلیم طلبا ن، سکتاریست ها وفحاشان درون جنبش نیست که به تخریب، افشاءگری بهتان ولجن پراگنی برضد مائوئیست ها مشغول میباشند و فهمیده یا نافهمیده به دشمن کمک نموده در سراشیب سقوط به گودال ولجن زاربورژوازی راه می پیمایند. مخاطبین مادراینجا،رفقای (م ل م ) ماست که متأسفانه باپاره ای ازقضایا برخورد دگماتسیتی وسکتاریستی دارند وتضاد آشتی پذیر شان را حتی با مرده های جنبش نیز به تضاد آشتی نا پذیر مبدل میسازند وازمرگ آنها با سکوت تجلیل نموده وهیچ گونه همدردی وغم شریکی به فامیل ها دوستان و بازماندگان شان نشان نمیدهند تاجائیکه من از(م - ل- م) برداشت نموده ام .

1- تضاد بین نیروها وجناح (های م - ل - م ) آشتی پذیر بوده واختلافات شان باید از طریق وحدت - مبارزه وانتقاد وانتقاداز خود به شیوه اصولی ورفیقانه حل وفصل گردد.واگر با این مسأله برخورد علمی واصولی صورت نگیر د امکان آن وجود دارد که تضاد آشتی پذیر آنها به تضاد آشتی ناپذیر تبدیل شود.

2- تضادواختلافات درون جنبش نبایدمانع آن شودکه ماجان باختگان جنبش رابه فراموشی بسپاریم ویاتحت نام اختلاف ایدئولوژیکی ویاتعلق وارتباط شان به این ویاآن سازمان یادی آزآن هابه عمل نیاوریم .مابایدیاد تمام جان باختگان جنبش ورفقای که به مرگ طبیعی خویش وفات نموده ویا مینمایندگرامی داشته وازکارنامه های آنهاقدردانی به عمل آوریم نه اینکه مرگ آنهاراباسکوت بدرقه نموده وبه سطح روشنفکران خـــرده بورژوازی تنــــزل نمائیم. مادرضمن دفــاع ازشخصیت مبارزاتی آنهاانحرافات ایدئولوژیکی ومبارزاتی شان رانیز رفیقانه مورد نقد وانتقاد قراردهیم ولی نبایداین دومسأله راباهم قاطی نمائیم، باید یاد بگیریم که هرسخن جائی وهر نکته مکانی دارد.

3- درشرایطیکه وطن فروشان خلقی - پرچمی واخوانی ازجلادان وطن فروش مثل نجیب، مزاری، ربانی، مسعود وده هاجانی دیگر قدردانی وتجلیل به عمل می آورند ومیخواهندجنایت کاران را برای نسل های آینده وطن پرست و ملی جا بزنند. آیا لازم است که ما در برابر مرگ رفقای خویش که با آنها اختلاف ایدئولوژیکی داریم سکوت اختیار نمائیم وحتی ازارسال تسلیت به رهروان وبازماندگان شان خود داری نمائیم. رفقا بیائید این تنعم وتکبررابه دوراندازیم همانطورکه درنوشته های خویش ازوحدت ،حزب ،جبهه متحدو ... سخن به میان میآوریم ، درعمل نیزاین ادعای خویش را تعقیب نمائیم وحداقل درخوشی وغم رفقای خویش شرکت نمائیم ماباید از توده ها بیاموزیم که با وجود قهر بودن بایکدیگر چطور درغم وشادی یکدیگراشتراک کرده وبایکدیگرابراز همدردی مینمایند . رفقاودوستان باید کوشش کنیم که کرداروگفتارمادرجهت تقویت جنبش واصلاح وآموزش رفقای مان باشدوزمینه را برای همکاری و وحدت آنها مساعد سازد تاجائی که من میبینم دربساری موارددرجنبش مانظرات دگماتیستی مسلط گردیده است همین که بایک حزب ،سازمان یاگروه یاافرادمستقل اختلاف ایدئولوژیکی وسیاسی پیداکردیم باآنها قطع علاقه نموده وآن را دشمن تلقی مینمائیم ومرگ آن هاراهم مرگ دشمن فکرمیکنیم .زمانیکه ما در مرگ رفقای هم ایدئولوژیک خویش سکوت نمائیم وحاضر نباشیم حتی یک پیام تسلیت برای آنهاارسال نمائیم ازتضادهای درون خلق چه آموخته ایم وبا آن چگونه برخوردمینمائیم . من منحیث یکی ازرهروان جنبش که تامغزاستخوان نفاق ، شقاق وخود خواهی را درجنبش چپ کشورلمس کرده ام وکمتربه انتقادات اصولی وپذیرش آن سرخورده ام . ازتمام رفقای مارکسیست- لنینیست- مائوئست افغانستان خواهشمندم که بانوشته های انتقادی رفیقانه ازیک طرف وبااعتراف وپذیرش انتقادات رفیقانه ازطرف دیگربه تشتت وپراگندگی خاتمه بخشیده دریک جبهه وسیع مبارزاتی برضد دشمنان مردم افغانسان متحدویکپارچه عمل نمود ه وزمینه رابرای وحدت اصولی تمام جناح های انقلابی مائوئیستی کشور مساعد سازند . امیدوارم رفقا این نوشته رابا سکوت بدرقه ننمایندواگرنقص ونواقص درآن مشاهده مینمایند با انتقادات اصولی خویش آنرانقد نمایند.درآخردرگذشت رفیق حفیظ رابه فامیل محترم شان وهمه مارکسیست - لیننیست هــا ومائوئیستهای افغانسـتان وجهان تسلیت میگویم.

یکی از هواداران جنبش دموکراتیک نوین افغانستان

جمعه ۱۴میزان ۱۳۹۱