Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

جنگ ارتجاع وامپریالیزم علیه خلق هند رامحکوم میکنیم!

امپریالیزم امریکاووارتجاع هندیک جنگ همه جانبه علیه خلق کبیرهندراآغازکرده اند.این جنگ در ابعادوسیع اقتصادی،سیاسی وفرهنگی درحال تعرض میباشد. پابرهنگان غارت شده که سالهاقبل مرداب های گندیده وکثیف راخشکانیده ودرآن هاآلونک های چوبی وکارتونی شانرابناساخته ونمادی ازفقیرترین حاشیه نشینی روی زمین راتمثیل میکردند،اکنون باچماق وباتوم،سرنیزه ومرمی داغ پولیس وارتش هندمجبوربه ترک آنهامیگردند. سرمایه داران سکتورخانه سازی بادسته های مسلح وبولدوزرهای شان سرمیرسندو درکوتاه ترین مدت سرپناه صدهاخانواده وهزارها آنسان راباخاک یکسان میسازند.ده هاهزارخانواده درمومبی، مدراس، چاتیسگر،آگره، کلکته، دهلی، حیدر آباد، وسایر شهرهای هند درظرف یک روزچنان بی سرپناه میشوندکه جزآسمان هیچ سقف دیگررابرسرشان نمی بینند.دهقانان تحت فشاربهره مالکانه کمرشکن دست بخودکشی میزنندوبحران مالی امپریالیستی آخرین لقمه راهم ازدهان آنهامی رباید. صندوق پول بین المللی وبانک جهانی هرروزبه بهانه بحران دستمزدکارگران رابه نفع امپریالیزم،کمپرادورهاوملاکین بزرگ هندتغییرمیدهندوآنهارامطابق بلندترین حد سودقابل حصول عیارمیسازند. دست پروردگان خانگی امپریالیزم مانندمن موهن سینگ وامثالهم بمثابه روباه هاپیش روی گرگ های درنده اروپائی وامریکائی دمبک میزنند.

lalgarh-5656789.jpgاحزاب پارلمانی مزدور، سیاست های ضدتوده ای حزب حاکم رابامعامله های فسادآلودسیاسی وگرفت وگذشت های گوناگون تصویب وروزگارخلق کبیراین سرزمین رابه جهنم عریان مبدل میسازند.خلق هند فقط دوانتخاب دارند، نخست اینکه هیچ کاری نکنندومنتظرمعجزه ورحمت آسمانی بنشینندوبه قضاوقدرتسلیم شوند.دراینصورت آنهابازهم درهمین جهنم عذاب وگرسنگی،بیدادگری وفقر،محرومیت وسیه روزی مانند نسل های پیشین شان باهزاران داغ برجگرسربر بالین خاک خواهند گذاشت.

ثانیااینکه بپاخیزندومسببین سیه روزی شانرابه مبارزه بطلبند.آنهادردهه 40 قرن گذشته جنبش پرافتخار تلانگانارابراه انداختندوشکست خوردند.سپس تحت رهبری رفیق چارومزومدارفقیددرجنبش نیگزالباری مرتجعین خون آشام رابه نبردطلبیدندوبازهم شکست خوردندوسرانجام خائنین داخل حزب راه تسلیم طلبی و سازش طبقات رادرپیش گرفته و دست آوردهای خلق رافروختند.اکنون آنهاتحت رهبری حزب کمونیست هند(مائویست) بازهم بپاخاسته اند.آنهاباچوب وچماق یکی ازعظیمترین ارتش جهان راکه با سلاح هسته وی مسلح است به نبردطلبیده اند. زن ومرد،خردوبزرگ وپیروبرناازسطح مرتفع دکن تابنگال شرقی ازلال گهرتاچاتیسگهررا به میدان نبرد مبدل ساخته اند.

مقاومت آنهادرزمانی صورت میگیردکه امپریالیزم امریکاومرتجعین هند باهم حلقه عقدردوبدل میکنند ولاشخواران بانک جهانی،صندوق بین المللی پول وبانک انکشافی آسیاآخرین بقایای گوشت وپوست خلق کیبراینسرزمین رامنقارمیزنند.

مقاومت آنها زمانی صورت میگیردکه کفتارهای امپریالیست احساس گرسنگی کرده ودست پرورده های خانه زادشانرابه غارت بیشترخلق هندتشویق میکنند.

مقاومت آنهازمانی صورت میگیردکه درنیپال یک نیروی جدیدرویزیونیست خونبهای عظیم جنگ خلق رابه بهای چندکرسی قدرت معامله کرده اند.

دروضعی که پسامارکسیزم- لنینیزم- مائویزم تئوری بافی میکندوجنگ خلق ومقاومت مسلحانه توده ها راباشعارهای سیاسی مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی"کهنه"،"مربوط به موج اول انقلاب پرولتری"و "به دردنخور"میخواند.

درشرایطیکه امپریالیست هاومرتجعین ازافغانستان تاسوریه،ازعراق تاسومالی وازمالی وچادتاکنگو را درآتش جنگ میسوزانند بزرگترین سیاست خدمتگذارانه به امپریالیزم ایجادتشتت سیاسی وسرگیجی ایدئولوژیک دربین نیروهای پرولتری دنیامیباشد.همین سرگیجی است که کمونیست های واقعی جهان راازایجادگردان بین المللی پرولتری بازمیداردودرنتیجه خلق های جهان رادرمیدان جنگ تنها میگذارد.هرنظری که مارکسیزم- لنینیزم-مائویزم راازمقام فرماندهی استراتیژیک مقاومت حذف میکند، به هردلیلی که باشدوخاصتااینکه بگویدمارکسیزم- لنینیزم- مائویزم دیگربه گذشته وبه"موج اول انقلاب تعلق دارد"ازنظرسیاسی به امپریالیزم خدمت میکندوبه آن فرصت نفس کشیدن وتجدید آرایش نیرومیدهد.

"مائویست های افغانستان ازاحزاب وسازمان هائی انقلابی که به پشتیبانی از"جنگ کبیرخلق درهند" درهامبورگ- آلمان گردآمده ویانماینده فرستاده اند،میطلبدکه صفوف پیکارمشترک علیه امپریالیزم وبه ویژه امپریالیزم امریکاوارتجاع مزدوروبه ویژه مرتجعین هندراهرچه بیشترفشرده ترسازند.

"مائویست های افغانستان"معتقداندکه جنگ خلق عالیترین شکل ضدامپریالیست بودن است، به این دلیل ازتمام نهادهاوسازمانهای که مدعی"ضدامپریالیزم وضدارتجاع"بودن اند،میطلبندکه جنگ علیه خلق تحت استثماروستم هندرادرتمام ابعادآن محکوم کنند.

"مائویست های افغانستان"معتقداندکه بدون یک"کمیته همآهنگی مبارزات خلق ها"همآهنگ ساختن مبارزات خلقهای رزمنده دنیاامرغیرممکن است.به این دلیل آرزومیکندکه تمام احزاب وسازمانهائی رزمنده ای که درهامبورگ گردهم آمده انددرراه ایجادیک"کمیته همآهنگی مبارزه خلق ها" بطور جدی فکر کنند.

پیروز بادجنگ کبیرخلق درهند

نابود بادامپریالیزم وارتجاع

به پیش بسوی تاسیس حزب کمونیست انقلابی افغانستان

مائویست های افغانستان

22نومبر 2012