Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
اعلامیه جمعی از انقلابیون مارکسیست - لیننیست - مائو ئیست افغانستان

اعلام پشتیبانی "رهروان جنبش انقلابیون مارکسیست - لیننیست - مائو ئیست افغانستان" ازجنگ کبیر خلق درهند

 

 

در پشتیبانی از جنگ خلق درهند

 

جنگ خلق درهند بار دیگر جهان را در دوقطب متضاد قرارداده است . یک طرف خلق زحمتکش وتحت ستم هند به رهبری حزب کمونیست - مائوئیست آن کشورکه به خاطر نابودی سلطه استبدادی ملاکی - کمپرادوری هند میرزمند ومیخواهند جنگ خلق رابه سرانجام رسانده ودولت دموکراسی نوین رادرهندمستقرنمایند. درمقابل آن دولت ملاکی - کمپرادوری هند وسیستم جهانی امپریالیستی به سردمداری امپریالیزم جنایت کار امریکا قراردارد که با تمام قوا کوشش دارند جرقه های انقلاب جنگ خلق را خاموش نمایند . پیروزی جنگ خلق درهند اگر ازیک طرف به اتخاذخط مشی درست مارکسیستی - لیننیستی - مائوئیستی حزب کمونیست مائوئیست آن کشوربستگی دارد ؛از طرف دیگر به پشتیبانی مادی ومعنوی خلق های جهان ودر پیشاپیش آنها احزاب ،سازمامانها وافراد واشخاص انقلابی ومائوئیستی نیازداشته وبه آن وابسته میباشد. ما با پخش این اعلامیه حمایت بی دریغ خویش را از برگذار کنندگان کنفرانس پشتیبانی از جنگ خلق درهند که به تاریخ ۲۴ نوامبر در شهر هامبورک آلمان بر گذار گردیده است اعلام نموده و درحد توان خویش درپروسه حمایت وپشتیبانی ازجنگ خلق درهند سهم انترناسیونالیستی خویش را اداخواهیم نمود . درضمن باید خاطر نشان سازیم که به نظر ما باکیفیت ترین حمایت ازجنگ خلق درهند آن است که جنبش مارکسیستی- لیننیستی- مائوئیستی افغانستان با اتخاد مشی درست، اصولی ورفیقانه با اصل انتقاد وانتقاد ازخود بر سکتاریزم ودگماتیزم که فعلاًمانع عمده در برابر جنبش انقلابی بوده غلبه نموده وتمام مارکسیست - لیننیست - مائو ئیست ها ی افغانستان تحت درفش واحد جرقه های انقلابی رابه حریق مدهش وســــیلاب بنیان کن تبدیل نموده ووظـــایف انقــلابی وانترناسیو نالیستی شان را بوجه احسن اجرانمایند.

 

زنده باد جنگ خلق درهند

زنده باد انتر ناسیونالیزم پرولتری

نیست ونابود باد نظام امپریالیزم سرمایداری

۷ قوس ۱۳۹۱