Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

تجاوزبردختری درریاست امورزنان

نوشته : از اصیل

دیروز27 جدی گذارش های بدست ما رسید که بردختری درولایت دایکندی درحالی تجاوز صورت گرفته که این دختر برای نجات ازمتجاوزین دیگر به دفتر ریاست امورزنان این ولایت پناه آورده بود. ریاست امورزنان این ولایت تحت اداره وزارت امورزنان رژیم دست نشانده کابل قراردارد.

با سقوط طالبان و روی کارآمدن رژیم مزدورکرزی تجاوز برزنان رشد صعودی داشته و نشان دهنده تشدید فشارو ظلم برزنان دردوره حاکمیت این رژیم میباشد. زنان بیشترازهرزمانی درتاریخ افغانستان دست به خودکشی و خود سوزی میزنند. گذارش ها نشان دهنده بیشترین آمارتجاوز درطول سه دهه اخیر میباشد.

زنانیکه مورد ظلم و ستم ازطرف فامیل و خویشاوندان و همسایگان خویش قرارداشتند، قبلاً به موسسات تحت اداره وزارت امورزنان پناه میبردند تا ابروو عزت خویش را حفظ کنند. ولی این موسسات تحت اداره وزارت امورزنان آنقدر فاسد بوده که یکی از وزرای رژیم کرزی مجبور گردید تا اعتراف نماید که این ادارات به فاحشه خانه ها تبدیل گردیده اند. علیرغم این هشدار یکی از مزدوران اشغالگران هیچ کسی درمورد توجه نکرده و موسسات وریاست های امورزنان به فعالیت خویش با جذب پولهای یواس ای دی و سایر انجی اوهای جاسوسی غربی ادامه دادند.

ریاست امورزنان ولایت دایکندی یکی ازاین اداراتی میباشد که تحت سرپرستی وزارت امورزنان قرارداشته و معاشات دالری خویش را از اشغالگران دریافت میدارند.

درحقیقت اولین بار است که میشنویم تجاوزی بریک زن نه درخانه و نه درخانه های امن بلکه درریاست مرکزی یک ولایت که به منظور حفظ و دفاع ازحقوق زنان تاسیس یافته است، صورت میگیرد. خبری بدترازاین برای زنان افغانستان نمیتواند وجود داشته باشد.

غربی ها بعدازسقوط طالبان لاف میزدندکه برای زنان افغانستان آزادی را به ارمفان آورده اند و کارشنانسان حقوق زنان و زنان فعال حقوق زنان بعد از سفر به کابل با افتخارتمام از تغییر شرایط زنان صحبت میکردند. اما حالا بعد ازگذشت یک دهه از این لاف زدن ها وزیر دست نشانده خود شان میگوید که خانه های امن که با پول غربی ها بنا یافته و به کارخویش ادامه میدهند، مرکزفساد و تجاوز میباشد.

درچند روز قبل فعالان سیاسی درولایت غزنی اعلام کردند که که مردان مسلح درقریه ای درولسوالی مقر بصورت دسته جمعی برزنی تجاوز نموده و رژیم دست نشانده نه عاملان این تجاورز را بازداشت کرد ونه درمورد میخواهد تحقیق نماید.

اسناد و مدارکی موثقی وجود داردکه زنان که مورد تجاوز قرارگرفته اند بعد ازگذارش به پولیس مورد آزار و اذیت بیشترقرارمیگیرند و بالاخره به جرم زنا روانه زندان میگردند. با آنکه این زنان درزندان بسربرده و دوره محکومیت خویش را سپری میکنند، ولی مردان متجاوز ازادانه گشت و گذارکرده و ازعملکردخویش با افتخار یاد میکنند.

سال قبل زمانیکه یک زن از ترس تجاوز به یکی ازنمایندگان پارلمان رژیم دست نشانده پناه برده بود، بعد ازچند روز اقامت درخانه این وکیل به فروش رسیده و مورد تجاوز قرارمیگیرد. این زن ازاین مرد یک طفل دارد و بصورت پنهانی ازدست مردکه پدرطفل وی میباشد و وکیل صاحبه پارلمان به زندگی مخفیانه خویش ادامه میدهد.

شعارهای میان تهی اشغالگران غربی و هیاهوی فریبنده انجی او های غربی برای حفظ حقوق زنان یک سراب بوده و رژیم دست نشانده آنان ماموریتی جزفراهم سازی زمینه تجاوز و ستم بیشتر و تشدید سرکوب و حقارت زنان تحت قانون شریعت، ندارد. آزادی زنان فقط با اخراج اشغالگران و سرنگونی رژیم دشت نشانده اش امکان پذیر است.