Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

گزارشی ازتجلیل 17 امین سالروز آغاز جنگ خلق درنیپال

گزارشگر : سخیداد

17 سال قبل بتاریخ 12 ام فیبروری 2006 خلق نیپال جنگ عادلانه ای را تحت رهبری حزب کمونیست نیپال(مائویست)علیه استثمارگران ومستبدین خون آشام نیپالی وامپریالیزم اعلام کردند.این جنگ بعداز10سال وپیشرفت های چشمگیری بواسطه باند تسلیم طلب رویزیونیست که حزب کمونیست نیپال(مائویست) رارهبری میکرد،قطع شد، دست آوردهای آن بابیشرمی خائینانه برروی میزمعامله گذاشته وبقیمت کرسی های قدرت بفروش رسید. این خائنین رویزیونیست باخنجرزدن به خلق ازپشت آنهاراناامید، دلسردوبه انقلاب مشکوک ساختند. افسران وسربازان ارتش خلق، فعالین اتحادیه های زنان، سازمان انقلابی جوانان وتوده های خلق اکنون بادل آگنده ازغصه وشکم گرسنه با اعصاب خردشده درحقارت شکست زندگی میکنند.

توده های کارگرومهاجرنیپالی دراروپابخاطرگرامیداشت سالروزاعلام جنگ شان علیه دشمنان طبقاتی داخلی وخارجی، بتاریخ 17 ام فیبروری 2013 درشهربندری آنتورپ- بلجیم جشنی باشکوهی ترتیب داده بودند. این جشن ازنظرسیاسی- ایدئولوژیک ازاهمیت فوق العاده برخورداراست. نخست اینکه دراین جشن اکثریت عظیم مدعوین رامائویست انقلابی تشکیل میدادند که عبارت بودندازحزب کمونیست فلیپین،هواداران مائویست های افغانستان دراروپا،هواداران حزب کمونیست مالزیا، هوا داران حزب کمونیست اندونیزیا،مائویست های ناروی،حزب کمونیست ایتالیا(مائویست)،حزب کمونیست مائویست فرانسه،حزب کمونیست ترکیه (م.ل.) تشکیل میدادند. درکناراینها نمایندگان نیرو های ملی- دموکراتیک مانندسازمان ملی- دموکراتیک فلیپین،کمیته همبستگی باخلق افغانستان،حزب کارگرانقلابی بلجیم وغیره نیز دیده میشدند.

جشن ساعت 2 بعدازالظهرشروع شد. دراواسط برنامه بعدازسخنرانی نماینده حزب کمونیست فلپین نوبت سخنرانی به نماینده مائویست های افغانستان رسید. اودرسخنرانی اش به نیابت ازکمونیست های کشورپیام همبستگی خلق افغانستان رابه خلق نیپال انتقال داده وگفت"...امروزدرنیپال جنبش نوینی بچشم میخورد. جنبشی که اعلام میکند با رویزیونیزم باندبابورام باترای وپراچنداقطع وبریدکرده است. این خبر خیلی خوبی است، ما از آن نیرو میگیریم وخوشحال می شویم. ما میدانیم که این رفقا میدانند که جداشدن ازرویزیونیزم وطردآن برای کمونیست های واقعی کافی نیست. درست است که درحال حاضررفقای نیپال پراچنداوبابورام باترای وشرکای رویزیونیست آنهارابدورانداخته ورسواکرده اند، اما این برای مائویست های نیپال کافی نیست.آنهاهنوزبقدرکافی تجریدنشده اند. مائویست های نیپال فقط ازطریق یک بازنگری ژرف برنامه،اساسنامه وآئین نامه حزب وپیداکردن آن مغاره های تاریکی که جانوران رویزیونیست درآن کمین کرده بودندونقداصولی مارکسیستی- لنینیستی مائویستی آنهامی توانندجنبش مائویستی نیپال رانجات دهند. بدون چنین بازنگری انتقادی- اصولی وایدئولوژیک ولو اینکه رویزیونیزم نیپال منزوی گردد،بابورام باترای وپراچنداهای دیگرازداخل حزب کمونیست نیپال (مائویست) ظهوروباردیگرخلق نیپال رادرمذبحگاه معامله وسازش قربانی خواهند کرد".

اودراخیرصحبت هایش برروی تسلیم طلبی وخیانت به خلق مکث کرده وگفت" خیانت تسلیم طلبان وتسلیم شدگان امری نیست که یکبارصورت بگیردوخاتمه یابد.تسلیم شدن وتسلیم طلبی تبارز اپورتونیزم دریک شرایط خاص است درحالیکه اپورتونیزم یک پدیده عام است وتحت شرایط دیگربه اشکال دیگرتبارزمیکند. تاجائیکه مائویست های افغانستان ازاپورتونیزم افغانستان تجربه دارند، دیده میشودکه اپورتونیزم بنابخصلت ناپایداربورژوازی دریک موقع خاص بصورت خیانت ملی متبارز می گردد، وهنگامیکه زمینه خیانت ملی دیگرچیزسودآوری نداشته باشد،خیانت ملی گسترش وپهنای بیشتر یافته وبه صورت خیانت ورزیدن به طبقه کارگرمتبارزمیشود.جنبش کمونیستی افغانستان مانندجنبش کمونیستی نیپال سرگذشت مشابه لیکن باابعادکوچکتردارد.اپورتونیزم درافغانستان دریک مقطع زمانی به اشکال آوانتوریزم، کودتاچینی برعلیه رویزیونیزم خلق وپرچم مبارزه کردوکمونیزم رابطور مسالمت آمیزومداراجویانه باناسیونالیزم مخفی ساخت. امادیری نگذشت که این اپورتونیزم درحالیکه مسلح بود،به ارتش اشغالگرسوسیال- امپریالیزم شوروی تسلیم شد،برای سازمان اطلاعات رژیم دست نشانده جاسوسی کرد، درخدمت آنهاجنگید ونیروهای مقاومت راضربه زد، وقتی شرایط تغییرکرد، این اپورتونیزم درخدمت باندهای اسلامی ایکه درشورای نظارگردآمده بودند"جهاد" کردند وبعد از تجاوزامپریالیست هابرافغانستان آنهادرراه استحکام رژیم پوشالی کابل دست به تشکیل احزاب پارلمانی زدند، برخی که درغرب به دریوزه گری مشغول بودندشروع کردندبه فعالیت ضد کمونیستی. این بخش خاین به خلق وب سایت های گوناگون ساختندوازآنطریق شهرت مکمله رهبران مائویست های افغانستان رابرای لیست سیاه امپریالیستهاگزارش دادند. مائویست های نیپال نبایددراین اوهام غرق شوندکه"پراچنداوبابورام باترای"فقط وفقط یکمرتبه به وجودآمده ودیگرممکن نیست بوجود بیایند. آنها مانندکرمک های مرداب های کثیف گاهی موروموریانه میشوندوگاهی مگس وپروانه ".

بعدازختم جشن، نماینده ماویست های افغانستان به رفقای مائویست اروپائی وعده دادکه طی کنفرانس های پی درپی جنبش مائویستی افغانستان وخیانت تسلیم طلبان جاسوس ودروغگویان رابه آنهابطور مفصل معرفی کند.جشن حوالی ساعات 6 بعدازالظهربپایان رسید ورفقای مائویست درفضای گرم رفیقانه یکدیگر را وداع کردند.پایان