Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

 

 

 

یک گور دسته جمعی در بگرام کشف شد.

 

گزارشگر : جاوید زیارت جائی

تاریخ : 30 اپریل 2013

ترجمه از متن انگلیسی : ع . خاوری

 

mass-grave.jpg

 

مقامات دولت افغانستان گزارش میدهندکه یک گوردسته جمعی در بگرام کشف شده که درآن جسد 25 تن قراردارد. شواهد صحنه حاکی ازآنست که کشته شدگان باچشمان بسته زنده زیر خاک شده اند.

صیورسالنگی والی منطقه میگویدکه تحقیقات اولیه حاکی ازآنست که آنها 30 سال قبل کشته شده اند."آنها(خلقی ها وپرچمی ها- ازماست) که اینان راقطاع الطریق واشرارمیگفتنددراینجاآورده وبا بولدوزرزمین را کنده و زنده زیر خاک شان کرده اند"

مردم محل میگویندکه " آن جنایتکارانی که این قتل عام رامرتکب شده فعلا درکابل زندگی میکنند وحکومت بایدآنهارامحاکمه کند"

نصرت الله یک تن ازاهالی بگرام میگویدکه "ماازوالی وولسوال خیلی ناراحتیم. آنها لااقل می توانستند اینجا بیایند ودرغم ما شریک شوند. ماازآقای کرزی میخواهیم که همه آنهائی راکه مرتکب این جنایت شده اند، مجازات کند"

بعضی از افراد میگفتند که اجساد اقارب آنها نیز درمیان آنها میباشند.

ممتازاحمد یکی ازباشندگان بگرام میگویدکه "هشت تن ازفامیل من بشمول پدر، کاکا ودو پسرکاکایم دراینجا بشهادت رسیده اند"

اهالی بگرام جنازه هارا درقبرهای جداگانه دفن کردند.

مقامات میگویندکه گورهای دسته جمعی اغلبابه واسطه مردم عادی کشف میشوند وآنها بصورت غیر حرفه وی این گورهارا باز میکنند و آثار وعلائیم جنایت نیزازبین میروند، ایبن کارتحقیقات را مشکل میسازد.

سخن ناشر

مائویست های افغانستان به تمام خانواده هائیکه کشف این گوردسته جمعی باردیگربرزخم ناسورقلب شان نمک پاشیده، ازصمیم قلب تسلیئت عرض میکنند. درضمن عرض تسلیت و طلب صبروشکیبائی برای آنهاخاطرنشان میسازندکه دولت آقای کرزی نتنها جنایتکاران خلق وپرچم رامجازات نکرده ونخواهدکرد، بلکه خودازجنایتکارانی مانندسیاف، محقق، محسنی، خلیلی، دوستم، فهیم و امثالهم تشکیل یافته وجنایت کاران خلق وپرچم رادرپست های مهم دولتی ازجمله اطلاعات بکارگماشته وازتجارب جنایت، آدمکشی وخیانتکاری آنهااستفاده میکند.

برادرزاده عزیزماممتازاحمدجان ، شما بایدشنیده باشیدکه جنایت کاران جهادی هنوزواردافغانستان نشده بودندکه برادران جنایت کارخلقی وپرچمی شان راعفوکردند. برای انتقام ازتمام جنایتکاران وخائنین ملی من وتوو"من ها" و"توها" دوانتخاب داریم یا بگذاریم که خون پدروکاکای ما را زمان زیرخاک کندوذهن ما فراموش ویا به انقلاب دست بزنیم واین سگان خانگی امریکائی راکه برادران سگان خانگی روسی هستندسرنگون سازیم . فقط آن زمان است که میتوانیم انتقام پدرها، کاکاها، کاکا زاده هاراهم از میهنفروشان خلقی وپرجمی بگیریم وهم ازمیهنفروشان جهادی وطالبی.