Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

گزارش فعالیت های مبارزاتی "ج ا ج ا" در هفتم اکتوبر 2013

دوازده سال قبل در هفتم اکتبر 2001 اشغالگران امپریالیست به رهبری امپریالیزم امریکا افغانستان را مورد حملات وحشیانه خویش قرار دادند. درین حملات وحشیانه هزاران نفر به خاک و خون کشیده شد و هزاران خانه و کاشانۀ مردم به ویرانه تبدیل گردید. درهمان اولین روزهای اشغال افغانستان، جنبش انقلابی جوانان افغانستان با پخش اعلامیه ای حملات وحشیانه وتجاوزات غارتگرانه اشغالگران رامحکوم نمودوتوضیح دادکه اشغال افغانستان پیامدهای ناگواری رابرتوده های زحمتکش افغانستان،منجمله جوانان زحمتکش، کشور، تحمیل می کند. در ظرف دوازده سال گذشته وضعیت زحمتکشان کشور، منجمله جوانان زحمتکش، روز بروز بدتر گردید.

جنبش انقلابی جوانان افغانستان همه ساله با پخش هزاران اعلامیه در مناطق مختلف کشور، این روز سیاه را تقبیح می نماید. "جنبش" در هفت اکتوبر امسال (2013) علاوه بر اینکه این روز سیاه را با پخش هزاران اعلامیه در مناطق مختلف کشور محکوم نمود، به پخش و نصب 2000 پوستر که پیامدهای ناگوار 7 اکتوبر را به تصویر میکشد، به زبان های پشتو و دری در مناطق مختلف شهر کابل مبادرت ورزید. این پوستر به افشاء جنایات اشغالگران امپریالیست میپردازد.

جنبش انقلابی جوانان افغانستان مصمم است که جنایات اشغالگران و دست نشاندگان شان را هرچه وسیع تر و تحت هرگونه شرایطی افشاء سازد.