Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
گزارشی ازشهر استالینگراد یا ولگاگراد کنونی

 

این گزارش در سال 2010 تحت عنوان"خاطره تابناکی که هنوززنده است" دروب سایت شورش به نشررسیده بود. امسال قبل ازفرارسیدن روز حمله ارتش فاشیزم سرمایداری آلمان(22 جون) براتحادشوروی سوسیالیستی ماآنرامجددا با اندکی تغییرات نوشتاری به نشرمیسپاریم. دلیل عمده آن اثبات این جملات ماندگاررفیق اکرم یاری است که میگوید" زندگی جاودان فقط ازطریق حل شدن درطبقه امکان پذیر است"

 

استالین کمونیست زنده جاویددرقلب توده ها

 

گزارشگر :ع. خاوری

دیروزازرستوف, شهربزرگی درکنارروددان حرکت کردم. وقتی در "ولگودانسک"یا"ولگاگراد"که همان استالینگرادسابق است ازتکسی پیاده شدم،خودرادرشهری یافتم که مردم آن بااهالی رستوف کاملافرق دارند. یک مجسمه بزرگ استالین درمیدان شهردیده میشود.میدان مصفائی که مردان سالخورده بایونیفورم نظامی پیش روی مجسمه بزرگ استالین ایستاده اند. ازیکی ازآنهامیپرسم که انگلیسی بلداست، مرد آهسته میگوید: نه. بعدازچند پرسش به پیرمردی میرسم که بنظرمیرسدیکی ازافسران ارتش سابق ارتش سرخ بوده است . او یونیفورم آبی رنگ برتن دارد ومدالهای افتخارزمان اتحادشوروی روی سینه اش رازینت بخشیده اند. خانم جوانی زیربغلش راگرفته وهردو بسوی مجسمه استالین بطرف میدان قدم برمیدارند. Tekstvak:  من بدنبالش میروم زیرااکنون دونسل را می بینم که یکی جوان وبااستالین نااشناست ودیگری تحت فرمان اوجنگیده واوراازنزدیک می شناسد.افسرسالخورده وخانم جوان می ایستند، پیرمردبادست چپ عصایش رامیگیردوکمرخمیده اش رامیکوشدبالابکشدوسررابلندکرده وتاحدممکن میکوشدراست بایستد. آنوقت دست راستش رابالامیبردوبه رسم نظامی به مجسمه استالین سلام میدهد. قیافه جدی وحالت چهره اش نشان میدهد که اوخودرا دریک زمان دیگروجای دیگراحساس میکند.پیرمردباچنان حالتی ایستاده است که توگوئی این مجسمه استالین نه که خوداوست که آنجاایستاده واین سربازآماده دستورگرفتن میباشد.

طی بیشتراز45 دقیقه ای که من اینجاهستم متوجه شده ام که مردان پیرکه اکثرایالباس افسران نظامی به تن دارندویالباس سربازی، دهقانی وکارگری می آیندوبه مجسمه رفیق استالین یابه رسم نظامی احترام میگذارندویادسته گلی رابه پای مجسمه اومیگذارندویابانگاه احترام انگیز به اودیده ومیگذرند. من با خود می اندیشم"این درست است که انقلابیون کبیرمانندرفیق استالین درقلب توده های تهی دست زندگی جاودان می یابنداماتااین حدغیرقابل تصوراست".استالین بعدازنیمقرن علیرغم سمپاشی هاوتبلیغات زهرآگین بورژوازی درداخل وخارج ازروسیه هنوزهم زنده است وباعظمت وافتخاراتا امروزهم همان رفیق بزرگ کارگران ودهقانان وجنرال سربازان اارتش سرخ است که بود.

رفیق استالین درنیمه اول دهه 50 میلادی ازمیان مارفت، بعدازمرگش رژیمی راکه لنین بنیادگذاشته بودواوآنرابعدازلنین رهبری میکردراه انحراف وخیانت به طبقه وخلقهای جهان رادرپیش گرفت. وحزبی راکه لنین واوبه وجودآورده وسازمان داده بود، به یک باند سرمایداری مبدل شدودولتی که روزی پرولتاریای گیتی به آن افتخارمیکردوآنراماشین سیادت طبقاتی خویش میگفت، به آله سرکوب گری بورژوازی مبدل شد. حزب ودولت درداخل روسیه درهمگرائی باسرمایداری خارج ازروسیه هزاران"نویسنده"،"محقق"،"مورخ"و"ادیب" مزدبگیرراسازمان دادندتاعلیه استالین بنویسند، به اوتهمت بزنندواجحافات وستمگری مافوق تصورانسان رابه اونسبت بدهندو..قس علیهذا. فیلم سازان،درامانویسان، شاعران ونقاشان مزدوربمیدان آمدندتاسهم خویش رادراین جهادخردسازنده استالین اداکنند. سیاستبازان بورژوازی وحقوق بگیران نظام استثماروستم سرمایداری جهانی حتی مکتبی رابنام او(استالینیزم) جعل وبه تبلیغ گرفتندتااوراازمارکسیزم-لنییزم جداسازند. اماباتمام اینها استالین درقلب توده های سرباز،دهقان، کارگر وزحمتکش روسیه واتحادشوروی زنده مانده است وفقط یک حزب انقلابی مارکسیست- لنینیست- مائویست ضروراست تاخلق رابه پای خط رفیق استالین بسیج ساخته وفرمان حمله بردژ سرمایداری امپریالیستی راصادرکند. توه ها دراین 60 سال به دروغ های واتهامات طبقات حاکمه نیشخند زدندویاوه سرائی آنهارابابی تفاوتی اهانت آمیزی ناشنیده گرفتند. اکنون بعداز60 سال بازهم آنها مانند سال 1945دسته دسته زن ومردمی آیند، به اواحترم میگذارند، برایش سرود میخوانند، بر مجسمه اش بوسه میزنند وآنرادراکلیل های گل سرخ غرق میسازند. من صددل را یک دل کرده به خانم جوان که زیر بغل افسرسالخورده ارتش سرخ راگرفته است نزدیک شده میپرسم که آیاانگلیسی بلداست؟ خانم جوان میگوید"بسیارکم". من خوشحال میشوم ومیپرسم :این افرادکیستندکه اینطوربه مجسمه استالین احترام میکنند؟ خانم جوان میگوید:

- این هاکارگران، ملوانان، دهقانان، ماهیگیران وسربازان وافسران ارتش سرخ اتحادشوروی سابق میباشند. پدربزرگم درجنگ دوم جهانی کلونل بود. اواستالین رادوست داردوبه همین دلیل به اواحترام میکند. این هاهمه استالین رادوست دارندوهرسال بتاریخ 22ماه جون روز حمله آلمان فاشیست براتحادشوروی، دراین میدان می ایندوبه رفیق استالین احترام میگذارند. دراین زمان صحبت ما توجه کلونل سالخورده را جلب میکند واو می بیند که من خارجی هستم دستش رادوستانه درازمیکندولبخندی میزندومن نیزبااودست میدهم.

ازخانم جوان میپرسم که آیامیتواندبرای سخنان من باپدربزرگش ترجمان باشد؟اومیگوید"خیلی خوب ولی لطفاآهسته صحبت کنید.زیرا انگلیسی من آنقدرها خوب نیست".من میپرسم:

- استالین مرده وچراشمابه مجسمه اواحترام میکنید؟ خانم جوان این سخنان رابرای کلونل ترجمه میکند واو درپاسخ من میگوید:

- آری، اومرده ولی درقلب همه مازنده است. مااورادوست میداریم وفقط این خائینان اورادوست ندارند. خانم جوان واژه "خائینان"رابه آهستگی میگویدولبخند میزند. من میپرسم: منظورشان از"خاینان"کیست؟ پیرمردبعدازآنکه نواده اش آنرا ترجمه میکند درپاسخ بمن میگوید:

- منظورم این مادرقحبه هاست. من ازآنهانمتیرسم، برای من دیگرهیچ زندگی باقی نمانده،خوب است زودتربمیرم واین خائینان حرامزاده راکه حکومت میکنند، دیگرنبینم.

خانم جوان می خنددومن ازاو میپرسم-

- چرانام ولگاگرادرابرشهراستالینگرادماندند؟ پیرمردآب دهنش راکه ازعصبانیت به کف سفیدرنگ مبدل گردیده باپشت دستش پاک میکند ومیگوید:

- خروشف مادرقحبه، این فرزندماده سگ این کارراکرد. اونام رفیق استالین راازشهرماگرفت. زنده بادرفیق استالین! استالین درقلب ماست واوکه نمی توانست ازقلب مابگیردازشهرما گرفت. اولادماده سگ، حرامزاده خاین ...

پیرمردازمن میپرسد: توازکجا می آیی؟ من میگویم:

- من اصلاافغانستانی هستم ولی درآلمان زندگی میکنم.

- افغانستان! آری افغانستان هم ازاین مادربخطاهای خاین آرام نماند. میدانیدمن چه می گویم؟من پاسخ میدهم"نه". پیرمردمیگوید"این حرامزاده هائیکه مادرشان ماده سگ بودند، به افغانستان تجاوزکردندومردم روسیه دخل وغرضی نداشتند. مردم مخالف تجاوزواشغالگری میباشند. فنلندراکه می دانی؟ وقتی مردم نخواستند ماازآنجا خارج شدیم. این چوچه خوک های مادرقحبه ... مرد از حرف زدن می ایستد و من میترسم که کلونل سالخورده سکته کند، سرم رابه علامت تائیدتکان میدهم که"آری میدانم، وقتی خودت سوسیالیست نیستی نمیتوانی کشوردیگری راسوسیالیست بسازی".

♦♦♦

بعدازخداحافظی ازافسرسابق اردوی اتحادشوروی(ارتش سرخ) ونواسه اش باتکسی خودرابه هوتلی که درآن ازطریق انترنت اطاق ریزرف کرده بودم،میرسانم. اگرچندخیلی خسته ام ولی تماشای آن صحنه وخاطره صحبت با پیرمردان ارتش سرخ درسرم دورمیزند. خوشبختانه این هوتل انترنت داردومن فی الفورمی روم تاببینم که 22 جون سال 1941 چه اتفاق افتاده است. اولین مقاله رادراین مورددر بی بی سی میخوانم. دراین مقاله که"هفتادمین سالروزحمله آلمان نازی به شوروی" نام داردمیخوانم"بنابرتخمین ریچاردأوری مورخ بریتانیائی، در جریان جنگ چهار ساله آلمان با شوروی علاوه بر کشتار هولناک مردم، ۷۰ هزار دهکده، هزار و ۷۰۰ شهر، ۳۲ هزار کارخانه و ۶۵ هزار کیلومتر خطوط راه آهن در شوروی با خاک یکسان شد.از نگاه این مورخ، ارتش سرخ به این علت موفق شدکه توانست یه تدریج سپاهیان مهاجم را بفرسایش بکشد ونابود سازد. استالین"جنگ میهنی"رااعلام وخلق اتحادشوروی رابرای مقابله بافاشیزم متجاوز فراخواند، بسیج عمومی تااقصی نقاط اتحادجماهیر شوروی حتی با توسل به زوراعلام شدوبروز"دلاوریهای کم نظیر"در مردم وسربازان ارتش سرخ برای دفاع ازکشورسبب شدکه باوجودقربانیان روزافزون وبی‌حساب، مقاومت ادامه یابد."

باخواندن این مطالب اندکی خنده ام میگیردزیرامی بینم که غربی هاباچه واژه های حقایق تاریخی رابه سمتی می برند که استالین رابدنام کنند."اولااستالین فرمان"جنگ بزرگ میهنی"راصادرکرد، بسیج عمومی تا اقصی نقاط اتحاد جماهیرشوروی حتی باتوسل به زوراعلام شد.این"توسل به زور"چه معنی دارد؟ دولت هیچ کشوری که موردتجاوزقراربگیردهمه پرسی یاریفراندوم برقرارنمیکند وازمردم نمیپرسدکه ازکشورخود دفاع کنیم یانه؟ همه اتباع یک کشورموظف هستندکه سلاح بردارندوازخانه وکاشانه شان دفاع کنند. اماهستندکسانی که آن زمانیکه سربازان اشغال گرخارجی برگورستان مادروپدرشان"می ریزند"آنهامیگویند"جامعه بین المللی ناجی ماست" وهستندکسانی که میگویند"مراغرض نگیرید، من به وطن وآزادی واین چیزها کارندارم، هرکس پادشاه شد من رعیت او یم". برخی هم میگویندکه"من مخالف خشونت هستم واین حق دموکراتیک من است که این اعتقادراداشته باشم".اینهابه بهانه "حق دموکراتیک شان"عمداازمقاومت سربازمی زنند. بگذارآنهابه عدم خشونت اعتقاد داشته باشند ولی مگراین اعتقاد درگام اول نباید مخالف کسانی باشدکه جنگ می افروزند، تجاوزمیکنند وانسان مظلوم را درخانه ومملکت شان به آتش می بندند؟ چرا آنها زمانی ضد خشونت میشوند که میهن شان مورد تجاوز واشغال قرارمیگیرد؟ پس آنها مخالف هرگونه خشونت نیستندبلکه مخالف خشونت عادلانه وبرحق هستند. اگرآنهابه راستی مخالف خشونت وجنگ هستندباید علیه جنگ افروزوخشونت آفرین متجاوزواشغالگرباشند. این گونه افرادوامثال آنهاکه باید"لشکرشکن" نام شوندبه زوربه میدان جنگ برده وبجنگ محبورشوندواگرجنگ نکنندبگذارمانندسگان بی غیرت درسنگر بمیرند وحداقل شرف مرگ درسنگرمقاومت راکمائی میکنند. تجربه چنددهه مقاومت افغانستان نشان میدهد که به هنگام جنگ مقاومت ده ها نوع دسته وبسته پیدامیشوندکه آرامش دربردگی واسارت رابرمقاومت شرافتمندانه علیه متجاوزواشغالگر ترجیح میدهند وازدست زدن به مقاومت مسلحانه طفره میروند. اینها به آزادی و استقلال ازپشت خنجرمیزنندوپشت لشکررامی شگافند وباید باتوسل به زوربه سنگردفاع از وطن گسیل شوند.

امااینهائیکه اینگونه تاریخ می نویسند، چرانمی بینند که درماه اپریل سال 2003 %80 مردم انگلستان مخالف حمله برعراق بودند. بااین همه مخالفت بازهم حکومت انگلستان به جنگ تجاوزی برعراق دست زد. این حکومت هزاران سربازرابرضد تمایل شان به زور وتهدیدبه محکمه صحرائی(کورت مارشل) به عراق فرستاد. چراچشمان این"مورخین"دراینگونه مواردکوروزبان شان لال میشود؟

استالین برای دفاع ازاتحادشوروی سوسیالیستی به زوریک تعدادافرادرابه جنگ کسیل داشته ولی حکومت به اصطلاح دموکراتیک انگلستان پیش چشم تمام جهانیان برعلیه آرا%80 ازاهالی انگلستان به جنگ تجاوزی میرود. اگروجدان اینگونه نویسندگان باعدالت و قضاوت عادلانه اندکی آشنائی داشته باشد،نخست انگلستان رامحکوم میکندوسپس به سراغ دیگران میرود.

ازآن گذشته"جنگ میهنی"داخل ناخنک یاعلامه نقل وقول قرارداده میشودتااستالین رامسخره وناسیونالیست بخواند. آن آماری راکه نویسنده ارائه میکند درنظرمردم اتحاد شوروی چه معنی دارند؟ مردم به آنهاچگونه می بینند؟ منطق مردم اینست"اینها تمام به اتحادشوروی تعلق داشتندوفاشیست های آلمانی حق نداشتندآنهارا ازبین ببرندوماباید ازخوددفاع کنیم". تقصیرحزب بلشویک واستالین این بوده که احساسات مردم اتحادشوروی رابه شعارتبدیل ساخته اند.

این مقاله که بی نهایت مغرضانه وبادیدارتجاعی نوشته شده، ازیک ژورنالیست ایرانی "آلمانی شده"میباشدکه چنین ادامه میدهد"افزون براین،دست کم به نظربرخی ازمورخین استالین ظاهراعاقلانه ترازهیتلرعمل کردبطوریکه متوجه شدکه سران نظامی نظیرژوکف، روکوسوفسکی وکونیف درمقایسه با اوفهم بیشتری دراداره جنگ دارندولذا برنامه ریزی و فرماندهی را به ژنرالهاسپردچه آنکه درصورت پیروزی به هررواستالین فاتح جنگ محسوب می شدامری که درنهایت البته به حقیقت پیوست."

روشنست که جنرال های جنگی،جنگ راازاستالین خوبترمیفهمیدند. حتی تذکر این حرف احمقانه است. تصور کنید که اگرکسی بگویدکه چرخهای یک ساعت دستی بایدآنطورکه عیار ودرست شده اندکارکنندووقت رانشان بدهند.چه تصوری ازاستالین بایدداشت؟ بایداوجنگ را بهترازجنرال های جنگی میدانست؟ مگرکارجنرالهااین نیست که جنگ راازهرکس دیگر بهتر بدانندواجراکنند؟ افتخاریاافتضاح کدام جنگ درتاریخ به نام رئیس دولت تمام نشده که افتخار جنگ ضد فاشیستی اتحادشوروی به نام استالین تمام نشود؟ "وای ازآن روزی که پالان دوز خیاطی کند!" حقیقت امراینست که جنرال هابرنده جنگ ضدفاشیزم آلمان نیستندبلکه پرولتاریای اتحادشوروی که درزمان استالین قدرت سیاسی رادردست داشتند،این جنگ را رهبری کردند. افتخارپیروزی این جنگ به حزب بلشویک ورهبرآن رفیق استالین بمثابه فرمانده عالی آن میرسد. چراکسی چنین حق رابه ببرک کارمل،شاه شجاع وحامدکرزی نمیدهد؟ جنرالهاپیچ ومهره نظام میباشندوبایدجنگ راببرندوبرای آن تربیه شده اندوبخاطرآن از پول مردم معاش های قابل توجهی رامیگیرند.

مقاله رااندکی بیشترمیخوانم:" بسیاری معتقدندکه بازسازی سریع صنایع جنگی شوروی وروحیه قوی برای مقاومت تاآخرین قطره خون، سازماندهی منظم ارتش سرخ وبی نیازی سران نظامی برای کسب دستوردرمواردپیچیده واستراتریک جنگ ازرهبران سیاسی، جنگ علیه مهاجم را که بربسیاری از مراکز و نقاط حساس شوروی مسلط شده بود بوضوح پیش می‌بردبطوریکه درنوامبر۱۹۴۲ آثارشکست دررخسارفرماندهان آلمان دیده می شد. اگردقت کنیم می بینیم که مقاله مذکورمانندمقاله نویسی تازه به دوران رسیده های"سخنور"افغانستانی حرف میزند. او ازیک طرف علیه سوسیالیزم واستالین حرف میزندولی ازجانب دیگرجملاتی ازقبیل"بازسازی سریع صنایع جنگی شوروی"،"روحیه قوی برای مقاومت تاآخرین قطره خون" و" سازماندهی منظم ارتش سرخ"را درجمله استعمال میکند. بسیارخوب ای صاحب عقل هردوعابم!این چیزهائی را که می گوئی از کجا آمده بودند؟ کدام رژیم سرمایداری میتواندبعدازتحمل آنهمه ضربات سریع وویران کننده ایکه آمارش دربالاذکرشد، میتوانداین کارهارابکند؟ سربازکدام رژیم چنان روحیه داردکه تاآخرین قطره خونش مقاومت کند؟ کجا شد آن ادعائی که گفته می شد"باتوسل به زوربه جنگ برده شدند"؟ آیا با توسل به زورمیشود"روحیه مقاومت تاآخرین قطره خون"را دریک سرباز به وجود آورد؟ مزدبگیرایرانی الاصل آلمانی شده بامغلطه کاری استالین رادندان میگیرد ومی گوید"وبی نیازی سران نظامی برای کسب دستوردرمواردپیچیده واستراتریک جنگ ازرهبران سیاسی" درحالیکه دربالامیگفت استالین فرماندهی و تهیه استراتیژی جنگی رابه جنرال ها سپرد.

نویسنده هنگامیکه به قهرمانی های ارتش پرولتاریا میرسد، زبانش بند می آید ومیگوید" داستان پیشروی ارتش سرخ، آزادسازی سرزمین های متصرفی آلمان درشرق وتصرف برلین بوسیله نیروهای شوروی راهمه می دانیم. درروز۹ ماه می ۱۹۴۵ فرماندهان باقی مانده آلمان درمقرفرماندهان ارتش سرخ دربرلین که به تصرف شوروی درآمده بودحاضرشدند و سند تسلیم آلمان را امضا کردند. دیگراز"رهبر" اثری نبود." حقیقت امراینست که هتلربااتحادشوروی پیمان رسمی ای داشت که آلمان به اتحادشوروی حمله نکند. برای پرولتاریا فاشیزم بورژوازی ودموکراسی بورژوازی پشت وروی یک سکه است.فاشیزم بورژوازی بدترووحشیانه تر ازدموکراسی بورژوازی طبقه کارگررااستثمارنمیکند. برای پرولتاریا مسئله اینکه چه طبقه قدرت دولتی رادردست داردمهم است نه اینکه آن طبقه کدام خصلت درنده خوئی بورژوازی را به نمایش میگذارد.امروزبرخی میگویندکه"آری،استالین وهتلر باهم پیمان عدم تجاوزبسته بودند".آری؛چرانه؟امااین بورژوازی فاشیست بودکه پیمان را شکست نه پرولتاریای اتحادشوروی و درنتیجه به جزایش هم رسید وخوب است که ایادی امپریالیست هااین داستان رامیدانند.ولی آنهائیکه روزنه می جویند تا بر استالین حمله کنند باید بدانند که در همین وقت اتحادشوروی ده ها پیمان دیگر با دول بورژوازی وامپریالیستی دیگرغربی نیز داشت. آیا سوسیالیزم معنی اش اینست که با دول بورژوازی هیچ پیمانی نداشته باشد؟ اما زمانیکه بورژوازی به زیرتعهدبین المللی اش زد وبه اتحادشوروی تجاوزکرد، بیشتراز2 ملیون سربازآلمانی دراین کارزارشرکت جستند. عظیم ترین ماشین جنگی تاریخ بشربه حرکت آمد. ماشین جنگی ایکه فرانسه را فقط در 12 روزبه زانودرآورد، اینک به سرزمینی تجاوزمیکردکه پرلتاریا وزحمت کشان بر آن حاکم بودند. درک نکردن این رازکه نباید به سرزمین که پرولتاریا حاکم است، تجاوزکرد برای آلمان نازی خیلی گران تمام شد. من دیگرمقاله را می بندم زیرا حوصله بیشترخواند آنراندارم. خواننده عزیز میتواند این لینک هارا خود تماشا کند.

http://www.youtube.com/watch?v=rtN66KimUxY

http://www.youtube.com/watch?v=1t8r2M1Lp0Y&feature=related