Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

 

گزارشی از تظاهرات لندن

گزارشگر : اصیل

بعدازبقتل رسیدن7 تن ازگروگانهای افغانستانی مربوط به ملیت هزاره بدست نیروهای داعش در زابل، عده ای ازهموطنان مهاجردرانگلستان تظاهراتی رابرعلیه این جنایت سازمان دادند.سازماند- دهندگان هزاره وازطرفداران محمدکریم خلیلی ومحمدمحقق یعنی"رهبران مردم هزاره"بودند.یعنی هزاره های پولدار درانگلستان که وقتی محقق وخلیلی به بریتانیامی آیندآنهاجای بودوباش برای شان تهیه دیده وسفره های رنگین مهمانی راپهن میکنند.

تظاهرات بتاریخ 13 نوامبر2015 درمقابل سفارت خانه رژیم دست نشانده کابل درلندن برگزار گردید.اگرچنداکثریت قریب به عموم افغانستانی های پناهنده درانگلستان مخالف عمل ضدانسانی ایکه نیروهای مزدورداعش درزابل ازخودنشان دادند،هستندولی نیروهای اشغالگرورژیم پوشالی به اندازه ای نفاق ملی ونفرت ازملیت هارادربین مردم هزاره دامن زده که حضورافرادملیتهای دیگردراین تظاهرات کمرنگ وحتی ناچیزبود. برخی ازترس اینکه مبادا توهین وتحقیرشوندوبرخی دیگرازبی خبری نتوانسته بودنددراین تظاهرات شرکت ورزند. به ایندلیل اکثریت عظیم تظاهرات کنندگان از ملیت هزاره بودند.

برگزارکنندگان قبل ازقبل همه برنامه راطوری ترتیب داده بودند که مطابق باشعارهاوخواستهای دولت پوشالی وعوامل آن مانندخلیلی ومحقق پیش برود. به همین دلیل تظاهرات بافریاد"مااین جنایت رامحکوم میکنیم"شروع شد. شعاری که وردزبان دولت، اشغالگران ناتو،خلیلی، محقق وحتی سیاف نیزمیباشدوهمه وهمه آنرابه نرخ نزدیک به رایگان سرمیدهند. رهبران مظاهره مطابق بانقشه دولتی دراول کوشیدندمردم رامتقاعدسازندکه طالبان وداعش مرتکب این جنایت شده وگناه دولت گویا این بوده که سکوت کرده است. به همین دلیل شعارمیدادندکه شرم بادبرعملکردداعش وطالب ومحکوم باد سکوت رژیم. سخنرانان شان یک یک برتریبون بالاشده ومیگفتندکه این کارداعش وطالب است که مردم بی گناه رابکشند. وبه این قسم تلاش میکردندفضایی رابه وجودبیاورندکه مردم علیه دولت پوشالی وعوامل آن مانندخلیلی ومحقق شعار ندهند.

هرچه برنامه پیش میرفت سخنرانان حرف های تکراری رامکررانطق میکردند. سیمفونی غم انگیز "تاریخ هزاره وظلم طالبان وداعش"حوصله مردم وبخصوص زنان وجوانان راکم کم به تحلیل میبرد. جوانان بادرد که فکرمیکردنداین گروگانگیری توطئه اشغالگران، دولت ونیروهای داعش میباشد،از شعارهای تکراری ونطاقی های مسخره آمیزرهبران تظاهرات آهسته آهسته بی حوصله وخشمگین میشدند. ناگهان فضای تظاهرات تغییر کردوجمعیتی ازجوانان میکروفونی راکه رهبران بخاطر رعایت احتیاط آورده بودندمتصرف شده، شروع به شعاردادن کردند."مرگ برمحقق!". این شعار بطورخیلی واضح روندتسلیم طلبانه مظاهرات راتغییرداد. جمعیت کوچک ولی مصمم شعارمرگ برمحقق راسرداده وبرگزارکنندگان طرفدارخلیلی ومحقق رادرمقابل این حقیقت قراردادند که از محقق وخلیلی متنفراندوتنفرشان تاحد"مرگ برمحقق وخلیلی"بالاآمده است.این جمعیت کوچک میکروفون رارهانمیکردوبرشعار"مرگ برمحقق"آنهابه زودی شعارهای دیگرمانند"مرگ برارگ"،"مرگ براشرف غنی"،"مرگ برعبدالله عبدالله"و"مرگ برخلیلی"افزون گردید. سازماندهندگان که دست وپاچه شده بودندتلاش کردندتامجدداکنترول اوضاع رابدست آورند. آنهاشروع کردندبه نیرنگ بازی وگفتند "این شعارهابه حیثیت تظاهرات ضربه میزنند"، "مابه اینجانیامده ایم تابرکسی مرگ بگوییم"، "این تظاهرات دارای ستادی است که آنرارهبری میکند"،"شمالطفاباستادهمصداباشید"!.اماکسی گوش به این مسخره گی های احمقانه نمیدادوهرلحظه تعدادکسانیکه شعارمیدادند"مرگ برارگ، مرگ برخلیلی ومحقق!"زیادمیشد. دیری نگذشت که شعار"مرگ برمحقق!"،"مرگ براشرف غنی!"و"مرگ برعبدالله عبدالله وخلیلی!"به شعارتمام مظاهره کنندگان مبدل شد.

"ستاد"رهبری دیدکه توان اداره تظاهرات راندارد، اعلان کردکه"من میگم محقق محقق، شما بگوییدسیاست بی منطق"، امازمانی که اوگفت "محقق محقق"،مردم میگفتند"مرگ برمحقق". وقتی این حیله نیزکارسازنشد، سخنران گفت"من میگم اشرف غنی شمابگوئیدشرمت باد"، ولی وقتی او گفت "اشرف غنی" مردم بجای آنکه بگویندشرمت باد، شعاردادند"مرگت باد". دراین وقت فضای تظاهرات رافریادهیجانی"مرگ برمحقق!"،"مرگ برارگ"و"مرگ برامریکا"فراگرفته بود. اولین باربودکه خیابانهای لندن فریاد"مرگ برامریکا"ومزدوران زبان بسته ومیهنفروش آن مانندمحقق وخلیلی،اشرف غنی وعبدالله عبدالله رامنعکس میساخت.

یکی ازسخنرانان که اتفاقاازمزدبگیران خلیلی ومحقق میباشد، دیدکه وضعیت به سوی مفتضح شدن بیشتراربابان مزدورش انکشاف می یابددست به حیله دیگرزد.اواعلان کردکه "برنامه مادرهمین جاخاتمه می یابدواکنون دعامیکنیم". اماغریو"مرگ برامریکا"،"مرگ برارگ"مجال ندادکه سران تظاهرات به مسخره گی شان جامه عمل بپوشاندویاکسی دعاکند.بجای دعا این تظاهرات با"مرگ برارگ" و"مرگ برمحقق"خاتمه یافت.

قابل یادآوری است که محقق جنایتکار وحدتی درچندین انتخابات پرازتقلب توانسته رای هزاره ها را با حیله و تذویر و وعده مالی و جای رهایشی به هزاره ها از آن خود نماید وی در حال حاضرمعاون معاون عبدالله عبدالله میباشد. هزاره هاازوی توقع داشتندتاوی درارگ به خواست های تظاهرات کنندگان بیشترازاشرف غنی وعبدالله عبدالله گوش بدهدوهمدردی خودرانسبت ابرازنماید، اماواقعه زابل نشان دادکه مردم هزاره تصورات نادرست ازاوداشته اند. اوغرق درغروروتکبربیشترازغنی وعبدالله برمظاهره کنندگان تاخت وآنانرا"ولگردهای روی سرک که درآسمان ستاره ودرزمین نان ندارند" خطاب کرد. وبه کشته شدگان زابل هم با بی احترامی تمام برخوردنموده وآنهارا مانند کوچه یی های بی ادب"گوشت قصابی"گفت.وجالب اینکه این روش متفرعنانه ومملوازتکبرفضولانه به صورت زنده ازتلویزیون ها(بغیرازتلویزیون خودش وتلویزیون خلیلی"نشرمیگردید. خلیلی ومحقق با پول هائیکه دزدیده اند، وهمینطورمزدهائیکه ازکشورهای خارجی برای نوکری خویش بدست می اورند، تلویزیون های شخصی راه انداخته اند. آنها با بیشرمی ازاین تلویزیونهابه نفاق افگنی ملی و خوش وبش گویی به اشغالگران غربی وجمهوری اسلامی ایران مصروف اند.این تلویزیون ها درموردتظاهرات بزرگ کابل هیچ برنامه پخش نکردند. ازاینجامیتوان ماهیت اینهاراکه درحقیقت ماهیت "سازمان نصر اسلامی افغانستان" است خوب شناخت.